Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Nanonotan Yo?

Kasin Nanonotan Yo?

Binasam ta iray agano nin isyu na Say Panag-bantayan? Salim pa sirin ya ebatan irayan tepet:

Anto ray apatiran makatulong pian napaaligwas so panangansion tayo?

Maabig no onalagey tayon maptek legan tayon sankabembenan so songbook tayo. Nepeg ya dugay paraan na iyingas tayo. No ibuka tayon maong so sangi tayo tan ikasil tayoy boses tayo, narengel so pangansion tayo.​—w17.11, p. 5.

Antoy naaralan tayo nipaakar ed saray kawalaan na syudad a salimbengan ed Israel tan saray dalan paonla ditan?

Dugarugay kawalaan na anemiran syudad a salimbengan diad Israel, tan maayos iray dalan ya paonla ditan. Kanian say toon akapatey et tampol tan mainomay ya makabatik ditan.​—w17.11, p. 14.

Akin ya say dondon panamegley nen Jesus so sankarakepan ya regalo na Dios ya naawat tayo?

Niiter na satan so labay tayo pian manbilay ya tuloytuloy, tan niiter toy kaukolan tayo pian nibulos tayod kasalanan tan patey. Lapud inar-aro na Dios iray ananak nen Adan, intarya tod sikatayo si Jesus legan ya makasalanan itayo ni.​—wp17.6, p. 6-7.

Panon ya asumpal ed si Jesus so propesiya ed Salmo 118:22?

Si Jesus et impulisay bilang Mesias tan pinatey. Balet sikatoy paolien ed bilay pian magmaliw a “manunan bato ed suyok.”​—w17.12, p. 9-10.

Kasin kaukolan ya walay kanepegan na sakey bilang panguloan pian magmaliw ya inmunan ateng na Mesias?

No maminsan, say linya na kapolian ya nanlapuan nen Jesus et diad anak ya panguloan, balet aliwan naynay. Si David et aliwan panguloan ya anak nen Jesse; balet, say Mesias et nanlapud linya nen David.​—w17.12, p. 14-15.

Anto ray pigaran prinsipyo ed medisina ya naromog ed Biblia?

Base ed Mosaikon Ganggan, saray walaan na sakit et nepeg ya ibiig. Kaukolan ya manuras iray totoo kayari dan nadiwit so bangkay. Ibabaga met na Ganggan a nepeg ya ibantak ed dugan paraan tan pasen so dutak na too. Say ugaw a laki et nepeg ya segaten diad komawalon agew manlapud inkiyanak to, ta dugaruga itan a panaon pian say dala et onkigtel.​—wp18.1, p. 7.

Akin ya normal labat ya nawalaan na dugan panangaro ed sarili so sakey a Kristiano?

Nepeg tayon aroen so kapara tayon too ya singa ed sikatayon dili. (Mar. 12:31) Nepeg ya “aroen na saray asawan lalaki so kaasawaan da a singa ed dilin laman da.” (Efe. 5:28) Balet, aliwan normal so sobran panangaro ed sarili.​—w18.01, p. 23.

Anto ray paraan ya nagawaan tayo pian onaligwas ed espiritual?

Kaukolan tayon aralen so Salita na Dios, dalepdepen itan, insan iyaplika iray nanaaralan tayo. Nepeg met ya lanang tayon paigiya ed masanton espiritu tan maliket ya awaten so tulong na arum.—w18.02, p. 26.

Akin ya aliwan say astrolohiya tan panaghula so paraan pian naamtaan so nagawad arapen?

Wala ray pigaran rason, balet say manunan rason et lapud kokondenaen iratan na Biblia.​—wp18.2, p. 4-5.

Antoy nepeg ya pangipasen tayo no angawat tayoy imbitasyon parad panangan?

No ineselan tayoy sakey ya imbitasyon, kaukolan tayon tooren itan. (Sal. 15:4) Agtayo bastabasta ikakansela. Nayarin namprepara ya maong imay angimbita.​—w18.03, p. 18.

Antoy naaralan na saray aturon lalaki ed alimbawa nen Timoteo?

Talagan iyaansakit nen Timoteo iray totoo tan inyuna to ray espiritual a bengatla. Nansagpot a maong parad sagradon panaglingkor tan inyaplika to ray nanaaralan to. Tuloytuloy ton impasal so sarili to tan nanmatalek ed espiritu nen Jehova. Sarag ya aligen na saray elder tan arum nin agagi so alimbawa to.​—w18.04, p. 13-14.