Onlad karga

Onlad saray karga

SAY PANAG-BANTAYAN No. 4 2017 | Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Bilay tan Patey?

ANTOY NIBAGAM?

Kasin kaibad plano na Dios ya ompatey tayo? Ibabaga na Biblia: “Punasen [na Dios] so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey.”​Apocalipsis 21:4.

Nabasad sayan isyu na Panag-bantayan so ibabaga na Biblia tungkol ed bilay tan patey.

 

MANUNAN ARTIKULO

Wala Kasi Bilay Kayari Ipatey?

Lapud nanduruma so papanisiaan na totoo tungkol ed no antoy nagawad sikatayo no ompatey tayo, wala kasi napangalaan tayo na napantiwalaan ya impormasyon?

MANUNAN ARTIKULO

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Bilay tan Patey?

Kasin walay walad dalem na laman tayo ya mantultuloy ya manbilay? Kasin walay imortal ya kamarerwa tayo? Iner so kawalaan na saray inaatey?

No Grabe so Sakit na Inad-arom

Anto ray nagawaan pian natulongan tan naasikaso so kapamilyan mansasakit? Panon ya nasarag na saray mangaasikaso so nanduruman emosyon ya nalikna da legan ya onggragrabe sakit to?

Si Elias Hutter tan Saray Marakdakep ya Edisyon To na Hebreon Biblia

Si Elias Hutter, ya scholar nen 16th century, et nan-publish na duaran edisyon na Hebreon Biblia ya talagan marakdakep tan mausa-usar.

Malet a Garantiya na Sankamelagan a Letra na Hebreo

Antoy labay ya ibaga nen Jesus nen binitla toy sankamelagan ya letra ed alphabet?

Paraiso ed Dalin​—⁠Imahinasyon Labat o Talagan Wala?

Manlapu la nensaman et interesadon maong iray totoo ed abalang ya paraiso diad dalin. Kasin nipawil itan ya paraiso?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Say kapagaan et singa parte la na bilay tayo. Antoy makatulong pian agtayo masyadon mapagpaga?

Arum nin Walad Online

Akin et Ompapatey so Totoo?

Say ebat na Biblia ed sayan tepet et mangiiter na ligliwa tan ilalo.