Onlad karga

Onlad saray karga

Say Tetragrammaton, say sagradon ngaran na Dios ya Jehova, diad letra na Hebreo, basaen manlapud kawanan pakawigi

Malet a Garantiya na Sankamelagan a Letra na Hebreo

Malet a Garantiya na Sankamelagan a Letra na Hebreo

Kasin talagan makapantiwala tayo ya amin ya impromisa na Dios et ontua? Kombinsido si Jesus ya ontua iratan, tan pinabiskeg toy pananisia na saray dinmengel ed bangat to. Isipen pa imay panangikompara ya binitla to diad Sermon to ed Palandey ya akarekord ed Mateo 5:18: “Ibagak ed sikayo a mas mainomay nin naandi so tawen tan dalin nen say agpakasumpal na anggan sakey a sankamelagan a letra odino sakey a gulis na letra na Ganggan.”

Say sankamelagan ya letra ed alphabet na Hebreo et י (yod). Atan so unonan letra na Tetragrammaton, say sagradon ngaran na Dios, ya Jehova. * Parad saray eskriba tan Fariseo nensaman, aliwan saray salita tan letra labat na Ganggan na Dios so importante, noagta importante met so kada “gulis na letra.”

Imbaga nen Jesus ya mas mainomay nin naandi so tawen tan dalin nen say agpakasumpal na sankamelagan ya detalye na Ganggan. Pero ibabaga na Biblia ya say literal ya tawen tan dalin et agbalot naandi. (Salmo 78:69) Say labay ya ibaga sirin nen Jesus et seguradon nasumpal so sankamelagan ya detalye na Ganggan.

Importante kasid si Jehova iray angkekelag ya detalye? Ay on. Isipen pa: Ingganggan nen Jehova iray Israelita nensaman ya agda puputeren so anggan sakey a pukel na karnero ya pateyen da parad Paskua. (Exodo 12:46) Singa melag itan ya detalye awa? Kasin atalosan da so rason no akin ya agda nepeg ya puteren so anggan sakey ya pukel? Ompan andi. Pero amta nen Jehova ya ipapanengneng na sayan detalye so nagawad Mesias​—anggapoy naputer ya anggan sakey ya pukel to no sikatoy pateyen diad panamairapan ya poste.​—Salmo 34:20; Juan 19:31-33, 36.

Antoy naaralan tayod imbaga nen Jesus? Makapantiwala tayo ya ontua so amin ya impromisa nen Jehova a Dios, anggan saray sankamelagan ya detalye. Malet itan ya garantiya ya iiter na sankamelagan ya letra na Hebreo!

^ par. 3 Say sankamelagan ya letra na alphabet na Griego et iota ya mipara ed letra na Hebreo ya י (yod). Say Ganggan ya inter na Dios ed si Moises et insulat tan kinopya ed lenguahen Hebreo, kanian mapatnag ya say tutukoyen nen Jesus et say Hebreon letra.