Onlad karga

Onlad saray karga

Saray membro na ngalngali amin ya angkakabaleg a relihyon et manisia ya imortal so kamarerwa

 MANUNAN ARTIKULO | ANTOY IBABAGA NA BIBLIA TUNGKOL ED BILAY TAN PATEY?

Wala Kasi Bilay Kayari Ipatey?

Wala Kasi Bilay Kayari Ipatey?

NANDURUMAY ibabaga na totoo tungkol ed bilay tan patey. Wala ray manisia ya no ompatey ira et tuloytuloy so bilay da pero diad arum lan lugar tan nayarin onalis so bilay da ed ayep o tanaman. Ibabaga met na arum ya niyanak lamet ira. Iisipen balet na arum ya no ompatey ira, talagan manampot lay bilay da.

Nayarin walay sarilim ya opinyon tungkol ed saya, depende ed imbangat dad sika o kultura na bansa yo. Nanduruma so papanisiaan na totoo tungkol ed no antoy nagawad sikatayo no ompatey tayo. Kanian wala kasi napangalaan tayoy napantiwalaan tan dugan ebat ed sayan tepet?

Pigan libon taon la ya ibabangat na saray lider na relihyon so doktrina ya imortal so kamarerwa na too. Saray membro na ngalngali amin ya angkakabaleg a relihyon​—saray Kristiano, Hindu, Judio, Muslim, tan arum ni—​et manisia ra ya imortal so kamarerwa, ya mantultuloy itan a manbilay anggano ompatey so laman tan onlad kawalaan na saray espiritu. Papanisiaan balet na saray Buddhist ya maminpigapigan niyanak so sakey ya too anggad nasabi na puersa odino isip to so malikeliket ya kipapasen ya tatawagen dan Nirvana.

Lapud saratan a bangat, dakdakel ya totoo ed interon mundo so manisia a say patey so mangilukas na dalan parad sananey ya bilay. Parad sikara, say ipatey et importantin kabiangan na sikulo na bilay, tan kaiba kuno itan ed plano na Dios parad sikatayo. Pero antoy ibabaga na Biblia tungkol ed satan? Ituloy mon basaen so onsublay ya artikulo. Ompan nabigla ka ed ebat.