ONLIING! No. 1 2016 | Maong so Magmaliw a Positibo!

Say pannonot na positibo et baleg so nitulong tod sika.

MANUNAN ARTIKULO

Maong so Magmaliw a Positibo!

Kasin say karunongan ed Biblia et gawaen to kan mas maliket?

Antoy Antam La ed Saray Tasi nen Jehova?

I-check so tua ed sarayan waloran tepet pian salien no antam.

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon Kan Nawalaan na Tuan Kakaaro

Apatiran makatulong pian onelet so pankakaaro.

LUGAR TAN TOTOO

Ombisita Tayod Liechtenstein

Akin et labalabay na saray turista iyan melmelag a bansa?

SAY EBAT NA BIBLIA

Tawen

Kasin onlad tawen so amin ya maong a totoo no ompatey ira?

WALA KASI NANDESINYO?

Sarag na Cuttlefish so Manguman-uman na Kolor

Sasalien na saray engineer so manggawa na kawes a mapmaples ya manguman na kolor.

Arum nin Walad Online

Antoy Nagawa No Ompatey Tayo?

Amta kasi na saray inatey so nagagawad kaliberliber da?