Onlad karga

Onlad saray karga

SAY EBAT NA BIBLIA

Tawen

Tawen

Dakel so espikulasyon na totoo nipaakar ed tawen tan pandedebatian itan. Balet say ibabaga na Biblia et duma ed amta na dakel.

Anto so tawen?

NO ANTOY IBABAGA NA ARUM

Nandurumay papanisiaan na totoo nipaakar ed tawen tan no akin ya wala itan. Alimbawa:

  • Dakel ed saray mangibabagan Kristiano ra et manisia ed ibabaga na New Catholic Encyclopedia, ya say tawen so “sampot ya panayaman na totoon inatey a matoor ed Katawan.”

  • Mas ibabangat na Judaismo so nipaakar ed bilay natan nen say bilay kayari ipatey, kuan nen Rabbi Bentzion Kravitz. Balet imbaga to ya “diad tawen et naeksperiensya na kamarerwa so sankaliketan a bilay—diman et mas nakabkabat ton maong so Dios tan mas maapit lad sikato nen say dati.” Balet inamin nen Kravitz ya “anggano manisia so Judaismo ed tawen, daiset labat so ibabaga na Torah nipaakar ed satan.”

  • Manisia iray Hindu tan Buddhist ya say tawen et ontutukoy ed nanduruman pasen. Diman so temporaryon laen na sakey, insan sikatoy niyanak lamet ed dalin odino onlad Nirvana o magmaliw a singa ed kipapasen na Buddha—ya ipapasen a mas atagey nen say tawen.

  • Saray arum et agmanisia ed antokaman ya ibabaga na relihyon nipaakar ed tawen tan parad sikara et aliwan tua iratan.

Dakel so espikulasyon na totoo nipaakar ed tawen

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA

Diad Biblia, dakel so labay ya ibaga na salitan “tawen.” Alimbawa:

  • Ibabaga na Genesis 1:20 ya wala ray manok a “mantiktikyab ed tagey na dalin dia ed akalukas a permamento na tawen.” Dia say “tawen” et ontutukoy ed atmospera tayo, say tawen ya nanenengneng tayo.

  • Binitla na Isaias 13:10 iray “bitewen na tawen tan saray pulpulok na bibitewen”—atan imay tatawagen tayon liwang odino outer space.

  • Ibabaga na Biblia ya say Dios et walad ‘tawen a pasen ya ayaman to’ tan wala ray ‘anghel ed tawen.’ (1 Arari 8:30; Mateo 18:10) Imanoen a say salita dia ya “tawen” et aliwa labat ya simbolo noagta tuan ayaman. *

“Onusdong ka manlapu ed tawen, tan onnengneng ka manlapu ed panag-ayaman na inkasantom tan gloriam.”Isaias 63:15.

Kasin onlad tawen so amin ya maong a totoo no ompatey ira?

Ag-ibabangat na Biblia ya say dalin et temporaryo labat ya panayaman, ya panalagaran tayoy ipatey tan kayari to et manbilay tayo ed tawen. Ipapalinew na Biblia ya manlapud gapo et aglabay na Dios ya ompatey iray totoo. Imanoen pa:

  • Imbaga na Dios ed inmunan laki tan bii: “Manbunga kayo tan ondakel kayo, tan makmakan yo so dalin.” (Genesis 1:28) Say dalin so permanentin panayaman na totoo, a ditan et sarag day manbilay ya anggapoy sampot. Ompatey labat ira no agda unorey Dios. Makapaermen ta ag-ira inmunor.Genesis 2:17; 3:6.

  • Say resulta na ag-inyunor na inmunan too et patey, balet aliwan sikato labat tan say asawa to noagta pati saray ananak da. (Roma 5:12) Kasin lapud satan et anggapo lay ilalo na totoo?

  • Ibabaga na Biblia ya “walay balon katawenan tan balon dalin ya aalagaren tayo unong ed sipan [na Dios].” * (2 Pedro 3:13) Panamegley na Panarian, ipawil na Dios so dalin ed samay kipapasen ya labay to parad satan diad gapo, “tan anggapo lay ipapatey.” (Apocalipsis 21:3, 4) Kasin say tutukoyen na satan et bilay diad tawen o diad dalin? Nibaga labat ya “anggapo la” so sakey a bengatla no wala dati. Balet anggapon balot so ipapatey ed tawen. Kanian say tutukoyen na bersikulo et say nagawad dalin, a ditan so talagan labay na Dios a panayaman tayo tan pirawat tayon nakaiba ditan iray inaro tayod bilay. Ipapaamta met na Biblia ya nabilay iray inaatey tan nakaiba da lamet iray inar-aro da.Juan 5:28, 29.

Dakel so totoon aliketan nen naamtaan da no anton talagay ibabangat na Biblia nipaakar ed tawen. Singa bilang, si George ya datin Katoliko et inkuan to: “Aliketan ak ed bangat na Biblia a walay agmanampot a bilay diad dalin. Mas mainomay ya panisiaan itan nen say onlad tawen.” *

“Saray tawen, salanti saray katawenan, kien ira nen Jehova. Bangbalet say dalin inter to ed saray anak na totoo.”Salmo 115:16.

^ par. 13 Say Dios et anggapoy pisikal a laman to noagta sakey ya espiritu. (Juan 4:24) Kanian say panaayaman to et diad kulaan na saray espiritu ya biig ed nanenengneng ya uniberso.

^ par. 19 Say “balon dalin” et aliwan literal ya balon planeta, noagta isisimbolo na satan so katooan ya manaayam ed dalin.Salmo 66:4.

^ par. 20 Ibabangat na Biblia ya diad Panarian na Dios et wala labat so 144,000 ya totoon apilin kaiba nen Jesus ya manuley ed tawen.1 Pedro 1:3, 4; Apocalipsis 14:1.