Agagin bibii ya manguusar na brosyur ya Listen to God diad Indonesia

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Pebrero 2016

Pangaligan Iran Presentasyon

Saray presentasyon parad Onliing! tan Ondengel ed Dios Pian Manbilay ed Andi-angga. Usaren iray pangaligan pian makagaway sarilim ya presentasyon.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Pinabli nen Nehemias so Dugan Panagdayew

Imadyin moy impansagpot to ya ipaalagey lamet so padir na Jerusalem tan paaligwasen so dugan panagdayew. (Nehemias 1-4)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Maong ya Manangasikaso si Nehemias

Tinulongan to iray Israelita pian panliketan day dugan panagdayew. Imadyin mo ray agawa ed Jerusalem nen Tishri 455 B.C.E. (Nehemias 8:1-18)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Sinuportaan na Saray Matoor so Teokratikon Uksoyan

Diad panaon nen Nehemias, mabulos ya sinuportaan na totoo nen Jehova so dugan panagdayew diad nanduruman paraan. (Nehemias 9-11)

BILAY NA KRISTIANO

Talagan Maliket so Bilay Ko

Saray kabataan diad organisasyon nen Jehova et dakel so pankanawnawa ran panliketan so bilay. Usaren iray tepet pian pantongtongan so video.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Saray Naaralan Tayod si Nehemias

Imadyinen so inkaseseg nen Nehemias ya idepensa so dugan panagdayew. (Nehemias 12-13)

BILAY NA KRISTIANO

Imbitaan ed Memoryal so Amin a Totoo ed Teritorya Yo!

Pangaligan a presentasyon parad 2016 ya imbitasyon ed Memoryal. Tumboken iraya pian nabayuboan so impanengneng ya interes.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Inyagel nen Ester Iray Totoo na Dios

Imadyin moy makapadinayew ya pakpel to pian iyagel iray totoo nen Jehova. (Ester 1-5)