Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

ONLIING!

Tepet: Ikdan ta kayoy isyu na magasin ya Onliing! ed sayan bulan. Nengneng yoy tepet ed pahina 2. Antoy nibaga yod saya ey?

Teksto: Uli 24:10

Pangiyopresi: Nabasad sayan artikulo iray arum nin prinsipyo nipaakar ed saya.

ONLIING!

Tepet: Parad sikayo, kasin importantin pilien iray kakaaro?

Teksto: Uli 13:20

Pangiyopresi: Nabasad sayan isyu na Onliing! iray makatulong ya impormasyon no panon kan nawalaan na maong ya kakaaro. [Ipanengneng so artikulo ed pahina 10-11.]

ONDENGEL ED DIOS PIAN MANBILAY ED ANDI-ANGGA

Tepet: Labay yoy manayam ed onian lugar? [Ipanengneng so pahina 2-3, tan abuloyan ya onebat.]

Teksto: Jer 29:11

Pangiyopresi: Ipapanengneng na sayan brosyur no panon itayon ondengel ed Dios pian naeksperiensya tayo ray gawaen tod arapen. [Pantongtongan so pahina 4-5.]

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.