Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | NEHEMIAS 5-8

Maong ya Manangasikaso si Nehemias

Maong ya Manangasikaso si Nehemias

Tishri 455 B.C.E.

8:1-18

  1. Diad sayan okasyon, nayarin ingganggan nen Nehemias ya mantitipon iray totoo parad dugan panagdayew

  2. Nanresulta itan ed baleg a liket

  3. Nantitipon iray ulo na pamilya pian amtaen no panon dan mas natumbok so Ganggan na Dios

  4. Ipaparaan na totoo so panselebra day Piesta na Saray Alolong