Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Talagan Maliket so Bilay Ko

Talagan Maliket so Bilay Ko

Dakel ya pribilehyo ed organisasyon nen Jehova so lukas ed saray kabataan. Bantayan so video ya Talagan Maliket so Bilay Ko tan nengnengen no panon ya uusaren nen Cameron so panaon to bilang kabataan. Insan ebatan iray tepet ed leksab. (Onlad jw.org/pag, tan nengnengen so BANGAT NA BIBLIA > TINEDYER.)

  • Antoy importante ed bilay nen Cameron manlapu lad inkaugaw to?

  • Kapigan tan panon ton nandesisyon ya palaknaben so ministeryo to?

  • Anto ray ginawa to pian makapanlingkor ed bansan baleg so pankaukolan?

  • Anto ray subok ya inarap nen Cameron legan ya manlilingkor ed arum ya bansa?

  • Akin et nayarin makatulong ed sikatayo so panlingkor ed si Jehova diad lugar ya agtayo nin balot asali so nanlingkor?

  • Anto ray bendisyon ya naeksperiensya nen Cameron?

  • Akin a say panlingkor ed si Jehova et manresulta ed maliket ya bilay?

  • Anto ran pribilehyo ed organisasyon nen Jehova so lukas ed saray kabataan?