Panagpaalagey na Kingdom Hall diad Australia

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Nobyembre 2018

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed ilalo na saray inatey ya inad-aro tayo.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Kasin Mas Inarom Ak nen Saraya?”

Kaukolan nen Pedro so mandesisyon no antoy iyuna to ed bilay to—say anapan to odino say Panarian.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Masanton Espiritu et Inkalbo ed Kristianon Kongregasyon

Anggano nanduruma so binalegan da, nankakasakey ya nandayew so 3,000 ya balon abautismoan ya Kristiano.

BILAY NA KRISTIANO

Mantulongan Diad Pampulong ed Teritorya a Nandurumay Lenguahe

Panon ya makapantulongan iray manangipalapag pian napulongan so amin tan agnadoble so sagpot?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Makpel Dan Niyabawag a Tuloytuloy so Salita na Dios

Antoy tinmulong ed sikaran mansalita ya walaay kompiyansa tan pakpel?

BILAY NA KRISTIANO

Saray Balibalin Resulta na Cart Witnessing

Anto ray balibalin resulta na cart witnessing ed saray publikon lugar?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Asubok so Balon Kristianon Kongregasyon

Diad tulong nen Jehova, akapansungdo tan inmaligwas so balon Kristianon kongregasyon anggano walay ag-inkahustisya tan panamasegsegang.

BILAY NA KRISTIANO

“Regalo ed si Jehova”

Wala ray pigaran paraan ya sarag tayoy mangiter na boluntaryon donasyon pian suportaan so kimey diad kongregasyon tayo tan diad interon mundo.