Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

“Regalo ed si Jehova”

“Regalo ed si Jehova”

Panon tayon ‘makapangiter na regalo ed si Jehova’? (1Aw 29:5, 9, 14) Nia ray pigaran paraan ya sarag tayoy mangiter na boluntaryon donasyon pian suportaan so kimey na Saray Tasi nen Jehova, diad kongregasyon tayo tan diad interon mundo.

SARAY DONASYON ED ONLINE ODINO IPEPELAG ED SARAY KAHON PARAD KONTRIBUSYON ET ONSUSUPORTA ED:

 • SANKAMUNDOAN A KIMEY

  pangipaalagey tan pangusar na saray pasilidad na branch tan remote translation office

  teokratikon eskuelaan

  saray walad special full-time ya panaglingkor

  saray apektadoy kalamidad

  panag-imprinta, produksion na video, tan pangi-publish na saray elektronikon kopya na publikasyon

 • GASTOS ED KONGREGASYON

  saray gastos ed kongregasyon, singa say bayar ed koryenti tan danum tan diad panmintina ed Kingdom Hall

  saray resolusyon na kongregasyon pian mangipawit na pundo ed branch office parad:

  • pangipaalagey na Kingdom Hall tan Assembly Hall diad interon mundo

  • Global Assistance Arrangement

  • arum nin aktibidad ed interon mundo

KOMBENSION TAN ASEMBLEA

Saray donasyon ed regional a kombension yo et ipapawit pian usaren ed sankamundoan a kimey. Tan saray gagastosen ed regional, espisyal, tan internasyonal a kombension et lalaen ed pundo parad sankamundoan a kimey.

Saray donasyon ed sirkito et parad pan-renta, pangusar, tan panmintina na saray pasen na asemblea tan arum nin gagastosen ed sirkito. Nayarin manggaway resolusyon so sirkito pian mangidonasyon na sobra ed pundo parad sankamundoan a kimey na Saray Tasi nen Jehova.