Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Saray Balibalin Resulta na Cart Witnessing

Saray Balibalin Resulta na Cart Witnessing

Unong ed Gawa kapitulo 5, pian nipulong na saray Kristiano nen inmunan siglo so maong a balita, oonla rad templo—sakey a publikon lugar ya amayamay so totoo. (Gaw 5:19-21, 42) Natan, nanenengneng tayo iray maabig a resulta na cart witnessing ed saray publikon lugar.

BANTAYAN SO VIDEO YA SARAY BALIBALIN RESULTA NA CART WITNESSING, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Kapigan tan panon ginmapo so cart witnessing?

  • Anto ray kaabigan na pangusar na cart kompara ed pangusar na lamisaan?

  • Antoy naaralan tayod eksperiensya nen Mi Jung You?

  • Panon ya ipapanengneng na eksperiensya nen Jacob Salomé ya importante so cart witnessing?

  • Antoy naaralan tayod eksperiensya nen Annies tan asawa to nipaakar ed epektibon panagpulong panamegley na cart?