Mangiyoopresi na brosyur ya Maliket so Pamilyam diad Georgia

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Nobyembre 2017

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon parad Panag-bantayan tan diad pangibangat ed katuaan no antoy ngaran na Dios. Usaren iray pangaligan pian makagaway sarilim ya presentasyon.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Anap Yoy Jehova, tan Mantultuloy Kayon Manbilay”

Antoy labay ya ibaga na ‘anap yoy Dios’? Antoy naaralan tayod saramay Israelitan agda inanap si Jehova?

BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Panagpawil

Panon so epektibon panagpawil? Tuloytuloy ya bayuboan so interes, walay gagalam ed kada ipawil mo, tan aglilingwanan so manunan gagalam.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Makaaral ed Saray Lingom

Nanengneng ed libro na Jonas ya ag-onsusuko ed sikatayo si Jehova no nalilingo itayo, pero iilaloan to ya makaaral tayod saray lingo tayo tan manguman itayo.

BILAY NA KRISTIANO

Saray Naaralan ed Libro na Jonas

No dalepdepen tayoy eksperiensya nen Jonas, natulongan itayon labanan so pakakadismaya, ipetek so negatibon kanonotan diad ministeryo, tan naligliwa panamegley na pikakasi.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Anto so Kakaukolanen nen Jehova ed Sikatayo?

Antoy koneksion na panagdayew tayo ed relasyon tayod saray agagi?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Mansiansian Alerto tan Aktibo ed Espiritual

Singa imposiblin nagawa so propesiyan paneral na Babilonia ed Juda. Pero, seguradon nasumpal itan ya propesiya tan kaukolan nen Habacuc ya tuloytuloy ya ilaloan itan.

BILAY NA KRISTIANO

Mansiansian Alerto tan Aktibo ed Espiritual no Wala ray Pananguman

No wala ray pananguman ya mangapekta ed panagdayew tayo tan ed relasyon tayod Dios a Jehova, antoy makatulong pian mansiansia tayon alerto tan aktibo ed espiritual?