Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

SAY PANAG-BANTAYAN

Tepet: Diad interon uniberso, siopa so angiter na sankarakepan ya regalo?

Teksto: San 1:17

Pangiyopresi: Naamtaan ed sayan Panag-bantayan no anto so sankarakepan ya regalo na Dios ed sikatayo.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Anto so ngaran na Dios?

Teksto: Sal 83:18

Katuaan: Say ngaran na Dios et Jehova.

PANON A MAGMALIW YA MALIKET SO PAMILYAM?

Introduksion: Ipapabantay mi yay antikey ya video tungkol ed pamilya. [I-play so video ya introduksion parad Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?]

Pangiyopresi: No labay yon basaen imay brosyur ya abitlad video, sarag ta kayon ikdan odino ibangat ta kayo no panon yon i-download ed samay website.

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.