Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Panagpawil

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Panagpawil

NO AKIN YA IMPORTANTE: Dakel ed saray interesadod mensahe na Panarian so talagan manaanap na katuaan tungkol ed Dios. (Isa 55:6) Pian tuloytuloy tayo ran nabangatan, kaukolan tayo ran pawil-pawilen. Nandurumay subok ya aarapen da, kanian nanduruma met so paraan pian napansiansia tayoy interes da. Balet, magmaliw itayon mas epektibo no manparaan tayon maong tan walay gagala tayod kada ipawil tayo, ya anggad naiyaralan tayo la ra na Biblia.

NO PANON YA GAWAEN:

  • Panggunaetan moy ompawil a tampol, nayarin kayari na pigaran agew.​—Mat 13:19

  • Makaaro tan marespeto ya mitongtong ed unabung. Gawaen ya relaks so tongtongan

  • Kasabim, ibanom so unabung. Tawagen ed ngaran. Ibagam no akin ya pinmawil ka​—nayarin pian ebatan so sakey a tepet, mangiter na sankabaloan ya magasin, ipanengneng so website tayo, mangipabantay na video, odino idemostra so panagaral na Biblia. No sananey ya topic so labay ton pantongtongan, i-adjust moy presentasyon mo.​—Fil 2:4

  • Salogen so bukel na katuaan ya nitanem ed puso na unabung diad panginabang na sakey a teksto ed Biblia tan pangiter na literatura. (1Co 3:6) Kaaroen so unabung

  • Iparaan so unabung parad ontumbok ya ibisita