Espisyal a kombension diad Vienna, Austria

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Hulyo 2018

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed prinsipyo na Biblia ya makatulong pian magmaliw a maliket so pamilya.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Magmaliw ya Mabunlok ed Panusukat Yo

Say mabunlok ya too et maliket ton iiter iray kayarian to pian tulongan tan pasesegen so arum.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Magmaliw Kan Patumbok Ko—Antoy Kaukolan?

Antoy nepeg tayon pampokusan no nanonotan tayoy apalabas?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Parabolo Nipaakar ed Maong a Samaritano

Saray papatumbok nen Jesus et kaukolan day mansagpot pian nipanengneng day panangaro ed arum, anggan diad saramay midumaan ya maong ed sikara.

BILAY NA KRISTIANO

Akin ya Importantin Maong so Neutralidad? (Miq 4:2)

Pian naalig tayoy Dios tayo ya anggapoy lalabien to, manggawa itayo na maabig ed amin.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Mas Mabli Kayo nen say Dakel ya Anuyaw”

Panon tayon naalig so panangiyansakit nen Jehova ed saray napapasegsegang?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Parabolo Nipaakar ed Managdarak ya Anak

Anto ray naaralan tayo nipaakar ed pakawalaan na karunongan, kapaabebaan, tan panmatalek ed si Jehova a Dios diad samay parabolo nipaakar ed managdarak ya anak?

BILAY NA KRISTIANO

Say Impawil na Managdarak ya Anak

Anto ran importantin leksion so naaralan yod sayan video?