Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | LUCAS 12-13

“Mas Mabli Kayo nen say Dakel ya Anuyaw”

“Mas Mabli Kayo nen say Dakel ya Anuyaw”

12:6, 7

Antoy konteksto na samay imbaga nen Jesus diad Lucas 12:6, 7? Diad bersikulo 4, nabasa tayo ya imbaga nen Jesus ed saray papatumbok to ya agda tatakotan iramay onsusumpa ed sikara odino saramay mamatey ni ingen ed sikara. Imparaan nen Jesus iray disipulo to ed saray isusumpa diad arapen. Impaseguro tod sikara ya papablien nen Jehova so balang sakey ed saray lingkor To tan antokaman so mauges ya nagawad sikara, ag-abuloyan na Dios ya magmaliw itan ya permanente.

Panon tayon naalig so panangiyansakit nen Jehova ed saray napapasegsegang?

Iner so pakaromogan tayo na sankabaloan ya impormasyon nipaakar ed saray Tasi nen Jehova ya apriso lapud pananisia ra?

Pigaran agagi so akapriso?