Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Akin ya Importantin Maong so Neutralidad? (Miq 4:2)

Akin ya Importantin Maong so Neutralidad? (Miq 4:2)

Ipapanonot na parabolo nipaakar ed maong a Samaritano ya anggapoy lalabien nen Jehova tan labay to ya “manggawa itayo na maabig ed amin”​—anggan diad saramay duma so situasyon da ed bilay, lahi, tribu, bansa, odino relihyon da.​—Gal 6:10; Gaw 10:34.

BANTAYAN SO VIDEO YA AKIN YA IMPORTANTIN MAONG SO NEUTRALIDAD? (MIQ 4:2), INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Akin ya nibaga tayon say Miqueas 4:2 et dedeskribien toy nagagawa natan ed saray totoo na Dios?

  • Anto so neutralidad, tan akin ya importante itan?

  • Panon ya ipapanengneng na Apocalipsis 13:16, 17 ya labay na politika ya impluensyaan so nonot tan kiwas tayo?

Anton taloran bengatla so nayarin mamakapuy ed neutralidad tayo?