Manpupulong diad asingger ed Monrovia, Liberia

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Enero 2018

Suhestion Parad Pitongtong

Serye na suhestion parad pitongtong tungkol ed inkamausar na Biblia diad panaon tayo.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Asingger Lay Panarian na Tawen”

Si Juan et simpli so bilay to, ya matoor ed panggagawa toy linawa na Dios. Diad panaon tayo, no simpli so bilay tayo, mas dakel so nagawaan tayod panaglingkor ed Dios.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Saray Naaralan ed Sermon nen Jesus ed Palandey

Antoy labay ya ibaga na manonot ed espiritual a pankaukolan tayo? Panon tayon napaaligwas so rotina tayo ed pangan na espiritual iran naakan?

BILAY NA KRISTIANO

Mikareenan Ka Nid Agim​—Panon?

Base ed samay imbangat nen Jesus, akin ya importantin mikareenan tayod agagi no labay tayon awaten na Dios so panagdayew tayo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Itultuloy Yon Anapen Nin Unona so Panarian

Antoy nepeg ya manunan ipikasi tayo?

BILAY NA KRISTIANO

Agkayo La Mapagpaga

Diad Sermon ed Palandey, antoy labay ya ibaga nen Jesus nen imbaga tod saray disipulo to ya agla ra mapagpaga?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Inar-aro nen Jesus Iray Totoo

Nen pinaabig nen Jesus iray totoo, impanengneng to ya walay pakapanyari to, balet mas apatnagan ed satan so baleg a panangaro tan panangabagey tod saray totoo.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Mangiiter si Jesus na Pakainawaan

Nen inawat tayoy pako nen Jesus bilang disipulo to diad samay impanpabautismo tayo, amta tayon baleg a kimey tan responsabilidad itan. Balet no gagawaen tayo itan, nainawaan itayo.