Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Mikareenan Ka Nid Agim​—Panon?

Mikareenan Ka Nid Agim​—Panon?

Imadyin mo ya manaayam kad Galilea diad panaon nen Jesus. Nambiahe ka paonlad Jerusalem pian selebraan so Piesta na Saray Alolong. Say syudad et napno na kaparam ya mandadayew ed Dios. Say arum et nanlapu nid ararawin lugar. Labay moy mangiyapay ed si Jehova, kanian angawit ka na sakey ya kanding, tan akiseksekan ka ed totoo diad syudad pian makaonla kad templo. Kasabim diman, amayamay so totoon labay da met so manbagat. Asabin siansia so turnom ya iter ed saray saserdote so awit mon kanding. Pero anonotan mo ya walay babarongan ed sika na agim, ya posiblin wadman met ed templo odino diad syudad. Imbaga nen Jesus no antoy dapat mon gawaen. (Basaen so Mateo 5:24.) Base ed samay imbaga nen Jesus, antoy gawaen mo tan na agim pian niwalay kareenan ed sikayon dua? Diad kada listaan ed leksab, ikdan na check so dugan ebat.

NEPEG MON . . .

  • katongtongen so agim no parad sika et talagan walay makatunongan ya rason ton ombarong

  • salien ya ipetek so panagnonot na agim no say pakaliknam et masyadon sensitibo odino wala met so kasalanan to

  • maanos a dengelen so agim legan ton ibabagay nalilikna to, tan anggano agmo masyadon natatalosan, impapuso kan onkerew na perdona ed sikato lapud asakitan mo odino lapud saray agginagalan resulta na ginawam

NEPEG YA SAY AGIM ET . . .

  • alaen toy simpatya na arum ya agagi ed kongregasyon diad pangibaga tod sikara na kasalanan mod sikato

  • tetelen to ka, sansakeyen ton amin so agawaan mon lingo, tan piliten to kan aminen so kasalanan mo

  • bidbiren to ya nampaabeba tan nampakpel ka pian asinggeran mo, tan mabulos to kan perdonaen manlapud puso

Anggano agla kaiba ed panagdayew tayo so panagbagat na ayayep, base ed samay imbangat nen Jesus, akin ya importantin mikareenan tayod agagi no labay tayon awaten na Dios so panagdayew tayo?