Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Agkayo La Mapagpaga

Agkayo La Mapagpaga

Diad Sermon ed Palandey, imbaga nen Jesus: “Agkayo la mapagpaga ed bilay yo.” (Mat 6:25) Natural labat ya no maminsan et manaburido iray imperpekton totoo ya manbibilay ed mundo nen Satanas, pero ibabangat nen Jesus iray papatumbok to ya paliisan day sobran panagpaga. (Sal 13:2) Akin? Ta say sobran panagpaga, anggano nipaakar ed saray nakaukolan tayod inagew-agew, et nayarin ibalang toy imano tayo kanian mas nairapan tayon iyuna so Panarian. (Mat 6:33) Natulongan itayo na kaaruman ya imbaga nen Jesus pian agtayo la masyadon manpaga.

Anto ray agko la labay ya pampagaan?