Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | MATEO 4-5

Saray Naaralan ed Sermon nen Jesus ed Palandey

Saray Naaralan ed Sermon nen Jesus ed Palandey

5:3

Kasin manonot ka ed espiritual a pankaukolan mo?

Saray salitan “manonot ed espiritual a pankaukolan da” et literal a mankabaliksan na “mipapayabol na espiritu.” (Mat 5:3; paimanod leksab) Nipanengneng tayo ya labalabay tayoy makaawat na espiritual a tulong manlapud Dios no . . .

  • babasaen tayoy Biblia ya inagew-agew

  • manpaparaan tayo parad saray aral tan onaatendi tayo

  • babasaen tayo ray publikasyon tayo tan, anggad iyabuloy na panaon tayo, et pati saray walad website tayo

  • babantayan tayoy binulan ya programa ed JW Broadcasting

Panon kon napaaligwas so rotinak ed pangan na espiritual iran naakan?