Mangakansion legan na panagdayew na pamilya diad South Africa

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Disyembre 2018

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed gagala na bilay tan sipan na Dios ya nagawad arapen.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Marukruksan Managpasegsegang ya Nagmaliw a Maseseg ya Managpulong

No manaaral kay Biblia balet agka ni abautismoan, kasin aligen moy Saulo ya iyaplikam a tampol iray nanaaralan mo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Nanggaway Babangatan si Bernabe tan Pablo ed Ararawin Lugar

Anggano grabe so isusumpa, ginawa nen Bernabe tan Pablo so anggaay nayarian da pian tulongan iray mapaabeba ya awaten so Inkakristiano.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Nankakasakey a Desisyon ya Base ed Salita na Dios

Antoy naaralan tayo ed paraan na impanresolbe ed sayan situasyon?

BILAY NA KRISTIANO

Malikeliket ya Idayew si Jehova Panamegley na Kansion

Antoy maabig ya epekto ed sikatayo na pangansion tayoy Kingdom song?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Aligen si Apostol Pablo Diad Panagpulong tan Panagbangat

Panon tayon naalig so alimbawa nen apostol Pablo diad ministeryo tayo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Imano Yoy Sarili Yo tan say Interon Pulok”

Papakanen, proprotektaan, tan aasikasoen na saray elder so pulok, ya sankanonot dan kada karnero et sinaliw na mabmablin dala nen Kristo.