Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Tulongan Iray “Walaan na Dugan Kipapasen na Puso” Pian Magmaliw ya Disipulo

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Tulongan Iray “Walaan na Dugan Kipapasen na Puso” Pian Magmaliw ya Disipulo

NO AKIN YA IMPORTANTE: Papabalegen nen Jehova iray bukel na katuaan ed saray “walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan.” (Gaw 13:48; 1Co 3:7) Mikikimeyan tayod sikato no diad ministeryo et manpokus tayod saramay onkikiwas ed nanaaralan da. (1Co 9:26) Nepeg ya natalosan na saray iyaaralan na Biblia ya say bautismo na Kristiano et kaukolan pian niliktar ira. (1Pe 3:21) Natulongan tayo iran magmaliw a disipulo no ibangat tayo ran manggaway pananguman ed bilay da, manpulong tan manbangat, tan idedika day bilay da ed si Jehova.​—Mat 28:19, 20.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

  • Ipanonot ed saray iyaaralan na Biblia ya say gagala na panaaral da et pian ‘nakabat’ day Jehova tan napaliket da.​—Jn 17:3

  • Tulongan iran onaligwas ed espiritual diad pangarap dad saray subok, ya singa say makapuy iran kagagawa tan mauges a kaulop

  • Pabiskegen tan pasesegen ira antis tan kayari na bautismo ra.​—Gaw 14:22

BANTAYAN SO VIDEO YA TULONGAN KA NEN JEHOVA A DIOS, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Antoy nayarin tatakotan na arum kanian agda ni labay ya idedikay bilay dad si Jehova tan manpabautismo?

  • Panon ya natulongan na saray elder iray iyaaralan na Biblia pian onaligwas irad espiritual?

  • Antoy naaralan tayod Isaias 41:10 nipaakar ed si Jehova?

  • Anto ran kualidad so kaukolan pian makapanlingkor tayod si Jehova anggano aliwa tayon perpekto?

Panon tayon mikikimeyan ed si Jehova diad panggaway disipulo?