Onlad karga

Onlad saray karga

Si Pablo tan Bernabe diad arap nen Sergio Paulo

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | GAWA 12-14

Nanggaway Babangatan si Bernabe tan Pablo ed Ararawin Lugar

Nanggaway Babangatan si Bernabe tan Pablo ed Ararawin Lugar

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Anggano grabe so isusumpa, ginawa nen Bernabe tan Pablo so anggaay nayarian da pian tulongan iray mapaabeba ya awaten so Inkakristiano

  • Pinulongan day amin a klase na totoo

  • Pinaseseg da ray balon disipulo ya “mansiansia ed pananisia”