Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Malikeliket ya Idayew si Jehova Panamegley na Kansion

Malikeliket ya Idayew si Jehova Panamegley na Kansion

Indayew di Pablo tan Silas si Jehova panamegley na kansion legan ya wala rad prisoan. (Gaw 16:25) Seguradon akatulong so impangansion da pian makapansungdo ra. Sikatayo natan ey? Saray kansion ya uusaren parad panagdayew tan saray original song et makapaseseg tan natulongan itayon mansiansian matoor no nasusubok. Nagkalalo la, nirarayew na saratan si Jehova. (Sal 28:7) Papasesegen itayon ipatlep iray lyrics na pigara ed saratan. Asalim la? Sarag tayon ipraktis iratan ya kansion tan kabisadoen iray lyrics diad panagdayew na pamilya.

BANTAYAN SO VIDEO YA IDADAYEW NA UGUGAW SI JEHOVA PANAMEGLEY NA KANSION, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Antoy maabig ya epekto ed sikatayo na pangansion tayoy Kingdom song?

  • Panon ya ipaparaan na Audio/Video Department so pangirekord ed saray kansion?

  • Panon ya manpaparaan iray ugugaw tan saray pamilya ra parad pangirekord ed saray kansion?

  • Anto ray paboritom ya Kingdom song, tan akin?