Tito 2:1-15

2  Balet sika, itultuloy mon salitaen no antoran bengatla so manepeg ed suston bangat.  Saray mamasiken et maadia ra komon ed kagagawa ra, seryoso ra, maabig so panagnonot da, walaan ira na mabiskeg a pananisia, panangaro, tan panagsungdo.  Ontan met, saray akukulaw et mapagalang komon so kakikiwas da, aliwa ran managpauges, aliwa ran mainum na alak, maong so ibabangat da;  pian napanonotan da iray malangwer a bibii ya aroen da iray kaasawaan da tan aroen da iray anak da,  a maabig komon so panagnonot da, masimpit ira, amta ray mankimey diad abung, maong ira, mapasakop ira ed kaasawaan dan dili, ta pian agpansalitaan na mauges so salita na Dios.  Ontan met, itultuloy mon pasesegen iray malangwer a lalaki a maabig komon so panagnonot da,  diad amin a bengatla et ipanengneng mo a sakey kan ehemplo na maabig iran gawa; nepeg ya ibangat mo iray maabig a bengatla, seryoso ka,  maabig so panagsalitam ya ag-itan nabalaw; ta pian nabaingan imay onsusumpa tan anggapoy mauges a nibaga to nipaakar ed sikatayo.  Saray aripen et manpasakop komon ed saray amo ra diad amin a bengatla, tan paliketen da ran maong, ag-ira komon maebat, 10  ag-ira mantatakew, noag ingen ipatnag da so sigpot a katooran, ta pian diad amin a bengatla et nipanengneng day karakep na bangat na Dios a Manangilaban tayo. 11  Ta impatnag la na Dios so agnaparaan a kaabigan to a saya so kilabanan na amin a klase na totoo, 12  ya ibabangat to itayon mangipulisay ed ag-inkamaridios tan minumundo iran pilalek tan manbilay itayon walaan na maabig a panagnonot tan inkatunong tan maridios a debosyon diad sayan peles a sistema na mundo, 13  legan tayon aalagaren so maliket ya ilalo tan say maglorian kiparungtal na makapanyarin-amin a Dios tayo tan si Kristo Jesus a Manangilaban tayo, 14  ya inter toy inkasikato parad sikatayo pian niliktar to itayo ed amin a klase na kaugsan tan nalinisan to itayo pian magmaliw itayon totoo a parad sikato labat, a maseseg ed maabig iran gawa. 15  Itultuloy mon salitaen irayan bengatla tan mamaseseg ka tan mamaat ka unong ed niiter ed sikan autoridad a mangiganggan. Anggapo komon so manleglemew ed sika.

Paimanod leksab