Tito 1:1-16

1  Siak si Pablo ya aripen na Dios tan apostol nen Jesu-Kristo unong ed pananisia na saray pinili na Dios tan ed suston pikakabat ed katuaan a mitunosan ed maridios a debosyon  a nibase ed ilalon bilay ya andi-anggaan ya abayag lan insipan na Dios, ya agnayarin mantila.  Tan diad aturon panaon to et imparungtal toy salita to diad panamegley na panagpulong a nimatalek ed siak, ya ingganggan na Dios a Manangilaban tayo.  Nansulat ak ed sika, Tito, a peteg ya anak unong ed pananisia a walad sikatayo met: Nawalaan ka komon na agnaparaan a kaabigan tan deen a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed si Kristo Jesus a Manangilaban tayo.  Nisengeg ed saya et intilak ta ka ed Creta, pian asikasoen mo iray bengatlan nepeg ya ipetek tan manuro ka na saray mamasiken ed kada syudad, unong ya ingganggan ko la ed sika;  no wala so lakin anggapoy pakaakusaan ed sikato, saksakey so asawa to, saray anak to et mananisia tan agnaakusaan ya alablabas so kagagawa ra odino benger ira.  Ta say sakey a manangasikaso et nepeg ya anggapoy pakaakusaan ed sikato bilang manag-asikaso a tinuro na Dios, agmangipipilit ed panlabayan ton dili, aliwan misasanok, aliwan buanges, aliwan managduksa, agmaagum a manaanap na pinabangan to,  balet maparawes, maaro ed kamaongan, maabig so panagnonot to, matunong, matoor, nakontrol toy inkasikaton dili,  tan diad dunong to ed panagbangat et tutumboken ton maong so matuan salita, ta pian nayarian toy mamaseseg diad panamegley na suston bangat tan nayarian ton baaten iramay onkokontra. 10  Ta dakel so totoon agnapatulok, manlalabir na andi-kakanaan, tan managpalikdo na nonot, nagkalalo la iramay manusuporta ed panagsegat. 11  Nakaukolan a patundaen so panaglabir na sarayan totoo, ta nisengeg ed panaanap day napinabangan da et dederalen da iray sankaabungan diad pangibabangat da na saray bengatlan agda nepeg komon ya ibangat. 12  Walay sakey ed sikara, a propeta* dan mismo, ya angikuan: “Saray taga Creta et matitila, masesebeg ya atap ya ayep, masisiba ya agmantratrabaho.” 13  Tua iyan imbaga to. Nisengeg ed saya et itultuloy mo ran baaten a maong, pian magmaliw iran mabiskeg ed pananisia, 14  tan agda imanoen iray is-istorya na saray Judio tan saray ganggan na totoon onsisian ed katuaan. 15  Amin a bengatla et malinis parad totoon malinis. Balet parad totoon marutak tan andiay-pananisia et anggapo so malinis a bengatla, noagta marutak iray nonot tan konsiensia ra. 16  Iyaabawag da ed publiko a kabat day Dios, balet diad saray gawa ra et sikatoy agda bibidbiren, lapud sikaray makapadimla tan agmatulok tan agmanepeg ed antokaman a maabig a gawa.

Paimanod leksab

Tit 1:12 * Epimenides, sakey a manag-anlong a taga Creta nen komanem a siglo B.C.E.