Tito 3:1-15

3  Itultuloy mo ran panonotan a nepeg iran manpasakop tan ontulok ed saray gobierno tan autoridad, ya akaparaan ira parad amin a maabig a gawa,  agda dederalan so anggan siopa, ag-ira makolkol, magmaliw iran makatunongan, tan ipatnag day inkaulimek ed amin a totoo.  Ta sikatayo met nensaman et makulangkulang, agmatulok, napapalikdo, naaaripen ed nanduruman pilalek tan likeliket, naynay a manggagaway kaugsan tan maibeg, kabkabusol, tan manbubusolan.  Balet, sanen nipatnag so kaabigan na Dios a Manangilaban tayo tan say panangaro to ed too,  aliwan lapud saray matunong a ginawa tayo, noagta unong ed panangasi to et inlaban to itayo diad panamegley na panaglinis* ya angiter ed sikatayo na balon bilay tan diad impamasimbalo to ed sikatayo diad panamegley na masanton espiritu.  Sayan espiritu et daakan ya inter to ed sikatayo diad panamegley nen Jesu-Kristo a Manangilaban tayo,  pian sikatayoy magmaliw a tomatawir unong ed ilalon bilay ya andi-anggaan sano niyabawag itayo lan matunong lapud agnaparaan a kaabigan na Dios.  Napanmatalkan irayan salita, tan labay kon pekderan mon naynay irayan bengatla, ta pian saramay anisia ed Dios et iteen da iray nonot da ed naynay a panggagawa na saray maabig a bengatla. Saraya et maabig tan makagunggona ed totoo.  Balet paliisan mo iray makulangkulang a panagtepet tan panag-usisa ed saray kapolian tan pankokolkol tan panlalaban lapud Ganggan, ta saraya et agmakagunggona tan andi-kakanaan. 10  No nipaakar ed toon mangikakayat na bangat na sakey a sekta, arawian mo no amiduam lan sinimbawa; 11  lapud aliwa lay aarapen to tan sikatoy mankakasalanan, ya inukom to lay inkasikaton dili. 12  Sano ibakik ed sika si Artemas odino si Tiquico, gawam so anggaay nayarian mo ya onla ed siak diman ed Nicopolis, ta diman so labay kon pamalabasan na ambetel a panaon. 13  Itaryam iray nakaukolan nen Zenas, a marunong ed Ganggan, tan si Apolos parad pambiahe ra, pian ag-ira nakulangan na antokaman. 14  Balet ipurek mo ed saray agagi tayo a naynay iran manggawa na maabig ta pian nitarya da iray kakkaukolan da, pian mabunga iran naynay. 15  Manpapakomusta ed sika so amin a kaibak. Ikomustaan mo ak ed saray kapananisiaan a mamapabli ed sikatayo. Niwala komon ed sikayon amin so agnaparaan a kaabigan.

Paimanod leksab

Tit 3:5 * Literal, “ames.”