Santiago 3:1-18

3  Agagik, aliwan amin ed sikayo et nepeg a magmaliw a managbangat, lapud amta tayo a makaawat itayo na mas ambelat a panangukom.  Ta amin tayo et naynay a nalilingo.* No walay agnalilingo ed panagsalita to, sikatoy ayadyari, a nakontrol to met so interon laman to.  No inan tayoy pakalat iray sangi na saray kabayo pian ontulok ira ed sikatayo, napatulok tayo met so interon laman da.  Nia! Anggan saray baloto, anggano abalbaleg iratan tan itutulak na mabiskeg a dagem, saratan so niiwas-iwas na melmelag a timon ed inerman a labay a pangipaarapan na too a mamebemben ed satan.  Kanian ontan met, say dila et melmelag a kabiangan na laman ingen ta makapanggawa na alablabas iran panagpasirayew. Nia! Anggan say melag ya apoy et napoolan to so maaw-awang a kakiewan!  Sirin, say dila et sakey ya apoy. Diad amin a kabiangan na laman tayo, say dila so napno na kaugsan, lapud dudutakan toy interon laman tan popoolan toy interon panagbilay na sakey tan poolan itan na Gehenna.*  Ta say amin a klase na atap ya ayep ontan met iray manok tan say pinalsan onkukurong tan pinalsa ed dayat et papaamoen tan napapaamo la na katooan.  Balet say dila et agnapaamo na anggan siopa ed katooan. Sakey a bengatlan agnakontrol tan makaderal, a napno na makapatey a samal.  Uusaren tayo itan pian idayew si Jehova, say mismon Ama, ingen ta uusaren tayo met itan pian isamba iray totoo ya apalsan “kaulibay na Dios.” 10  Diad saksakey a sangi et ompapaway so panangidayew tan panag-ayew. Aliwan manepeg, agagik, a sarayan bengatla et mantultuloy a nagawa ed onian paraan. 11  Kasin ompaway ed saksakey a subol so masamit tan ampait a danum? 12  Agagik, kasin makapanbunga na olibo so kiew ya igos odino say ubas et makapanbunga na igos? Say maasin a subol et agmet mamawala na masamit a danum. 13  Siopa ed sikayo so marunong tan makatalos? Ipanengneng to itan diad panamegley na maabig a kagagawa to, diad saray gawa ya atekepan na inkauyamo a manlalapud karunongan. 14  Balet no walad kapusoan yo so alabas ya imon tan makolkol ya awawey, agkayo komon manpapasirayew tan mantitila sumpad katuaan. 15  Aliwa iyan karunongan a manlalapud tagey, noagta mangaraldalin, inaayep, tan dinedemonyo. 16  Ta no iner so kawalaan na imon tan pankokolkol, diman so kawalaan na gulo tan amin a mauges a bengatla. 17  Balet say karunongan a manlalapud tagey, unona ed amin et malinis, insan mareen, makatunongan,* akaparaan ya ontulok, napno na panangasi tan maong a bungabunga, agmanangidumaduma, agmansimpisimpitan. 18  Niarum ni, say bukel na bungay inkatunong et intanem diad mareen iran kipapasen parad saramay mikakareenan.

Paimanod leksab

San 3:2 * Literal, “napatir odino natumba.”
San 3:6 * Say pasen ed paway na Jerusalem a pampopoolan na saray basura. Nengnengen so Apendise 9.
San 3:17 * Literal, “mapalugar.”