Santiago 2:1-26

2  Agagik, agkasi alaokan lay paboritismo so pangipapatnag yoy pananisia ed Katawan tayon Jesu-Kristo, say gloria tayo?  Ta no walay linmoob ed pantitipon yo ya akasingsing na saray balitok tan akakawes na marakdakep, tan linmoob met so sakey a pobrin too a marutdutak so kawes to,  ingen ta paboran yo imay akakawes na marakdakep tan ikuan yo: “Yurong ka ed sayan marakep a pasen,” balet ikuan yo ed samay pobri: “Manalagey ka la,” odino: “Yurong ka’d salian ko,”  no ontan, agta wala lay panangibiigbiig ed limog yo tan manguukom kayo la ed mauges a paraan?  Dengel kayo, agagik ya inad-aro. Agta pinili na Dios iramay pobri ed sayan mundo pian magmaliw a mayaman ed pananisia tan mananawir na panarian ya insipan to ed saramay mangaaro ed sikato?  Balet, pinabanday yo so pobrin too. Agta papairapen kayo na saray mayaman, tan igagayugoy da kayo ed arap na saray korte?  Agta aayewen da so maong a ngaran a niiter ed sikayo?  Natan, no susumpalen yoy ganggan na ari unong ed kasulatan ya: “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili,” maabig so gagawaen yo.  Balet no itultuloy yon ipanengneng so paboritismo, mankakasalanan kayo, ta papaneknekan na ganggan a mananumlang kayo. 10  Ta siopaman a manguunor ed amin a Ganggan balet ta nasumlang to so sakey ed saratan, asumlang to lan amin iratan. 11  Ta samay angikuan ya: “Agka mikakalugoran,”* so angikuan met: “Agka mamapatey.” Natan, no agka mikakalugoran balet ta mamatey ka, nagmaliw kan mananumlang na ganggan. 12  Mantultuloy kayon mansalita tan onkiwas ed paraan a singa ed saramay naukom unong ed ganggan na bulos a totoo. 13  Ta samay agmangipapanengneng na panangasi et ukomen ya andian na panangasi. Mas talonaan na panangasi so panangukom. 14  Agagik, wala ta’y gunggona no ibaga na sakey a walay pananisia to balet ta andian na saray gawa? Agta say ontan a pananisia et agmakapangilaban ed sikato? 15  No say sakey ya agin laki odino agin bii et mankaukolay kawes tan kanen parad sanagew, 16  ingen ta sakey ed sikayo so mangikuan ed sikaran: “La kayo ed kareenan, napetangan tan napesel kayo komon,” balet ta agyo ra ikdan na saray nakaukolan na laman da, antoy gunggona na satan? 17  Ontan met sirin, say pananisia et inatey no andian na saray gawa. 18  Ingen, ikuan na sakey: “Walaan kay pananisia, balet walaan ak na saray gawa. Ipanengneng mo ed siak so pananisiam ya andian na saray gawa, tan ipanengneng ko ed sika so pananisiak ed panamegley na saray gawak.” 19  Agta manisia kan saksakey so Dios? Maabig so gagawaen mo. Ingen, saray demonyo et manisia met tan manggiwgiw ira. 20  Balet labay mo ta a naamtaan, O toon makulangkulang, a say pananisia ya andian na saray gawa et andi-kana? 21  Agta say ama tayon si Abraham et niyabawag a matunong lapud saray gawa to kayari ton inyapay ed altar so anak ton si Isaac? 22  Nanenengneng mo a say pananisia to et atekepan na saray gawa tan nagmaliw a nagnap so pananisia to lapud saray gawa to, 23  tan asumpal so kasulatan a mangibabagan: “Si Abraham et anisia ed si Jehova, tan sikatoy impasen a matunong lapud satan,” tan atawag a “kaaro nen Jehova.” 24  Natalosan yo a say sakey a too et niyabawag a matunong lapud saray gawa, tan aliwan lapud pananisia labat. 25  Diad ontan met a paraan, agta niyabawag met a matunong si Rahab a balangkantis* lapud saray gawa, kayari ton sinangkaili iramay ibabaki tan pinapaway to ra ed sananey a dalan? 26  On, unong a say laman ya andian na espiritu et inatey, say pananisia met ya andian na saray gawa et inatey.

Paimanod leksab

San 2:11 * Odino, “seksual a pirerelasyon na sakey a too ed agto asawa.”
San 2:25 * Odino, “biin marutak so panagbilay to.”