Galacia 6:1-18

6  Agagi, no bilang ta ag-amta na sakey a too ya aliwa la manaya so aarapen to, sikayoran walaan na espiritual iran kualipikasyon so manggunaet a mangipetek ed sikato tekep na inkaulimek, legan a babantayan moy inkasikan dili, ompan natukso ka met.  Mantutulongan kayon manakbat ed saray bengatlan makapabelat ed sikayo, pian diad ontan et nasumpal yo so ganggan na Kristo.  Ta no iisipen na siopaman a sikatoy importante anta andi met, papalikdoen toy inkasikato.  Balet paneknekan komon na kada sakey so kimey ton dili, tan kayari na satan et sikatoy makapanliket nipaakar ed sikato lambengat, ya agto ikokomparay inkasikato ed arum a too.  Ta nepeg a sakbaten na kada sakey so awit ton dili.  Niarum ni, siopaman ya ibabangat ed salita et minabang komon ed amin a maong a bengatla a kaiba na samay mangibabangat.  Agkayo palilingo: Say Dios et agnayarin napalikdo. Ta antokaman so itatanem na sakey a too, saya met so anien to;  lapud samay mantatanem nipaakar ed laman to et manani na kadederal manlapud laman to, balet samay mantatanem nipaakar ed espiritu et manani na bilay ya andi-anggaan manlapud espiritu.  Kanian ag-itayo ontutundan manggawa na maabig, ta diad manepeg a panaon et manani itayo no ag-itayo onkesaw. 10  Kanian, legan a walay pankanawnawa tayo parad satan, manggawa itayo na maabig ed amin, balet nagkalalo la ed saramay kapananisiaan tayo. 11  Nengneng yo no panon kakabaleg a letra so insulat kon mismo ed sikayo. 12  Amin iramay malabay a magmaliw a marakep ed laman et sikara imay mamapasoot ed sikayon manpasegat, pian ag-ira labat napasegsegang lapud panamairapan a kiew* na Kristo, si Jesus. 13  Ta anggan saramay manpapasegat et agda uunoren a mismo so Ganggan, balet labay dan nasegat kayo ta pian makapanpasirayew ira nipaakar ed laman yo. 14  Agbalot komon nagawa a siak so manpasirayew, no aliwan nipaakar ed panamairapan a kiew na Katawan tayon Jesu-Kristo, a diad panamegley to et nipasak so mundo ed pakanengneng ko tan siak so nipasak ed pakanengneng na mundo. 15  Ta aliwan say panagpasegat odino agpanagpasegat so importante, noagta say sakey a balon pinalsa. 16  Tan amin iramay manbibilay unong ed sayan totontonen ed kondukta, salanti diad Israel na Dios, et niwala ed sikara so kareenan tan panangasi. 17  Manlapud natan et anggapo komon so manggaway pakagonigonan ko, ta walad laman ko iray marka a pakabidbiran ed sakey ya aripen nen Jesus. 18  Agagi, niwala komon so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayon Jesu-Kristo ed espiritun ipapatnag yo.* Amen.

Paimanod leksab

Gal 6:12 * Nengnengen so Apendise 6.
Gal 6:18 * Odino, “niwala komon ed panagnonot ya ipapatnag yo.”