Galacia 2:1-21

2  Insan kayari na labin-apat a taon, linma ak lamet ed Jerusalem a kaibak si Bernabe, ya intagar ko met si Tito.  Ingen linma ak diman lapud imparungtal itan ed siak na Katawan. Tan imbagak ed saray manunaan a lalaki so maong a balita ya ipupulong ko ed saray nasyon, balet dia labat ed sikara ta napapagaan ak ompan say ministeryon gagawaen ko odino agawaan ko la et anggapoy kakanaan.  Balet, anggano si Tito a kaibak et sakey a Griego, agda pinilit a manpasegat.  Ingen lapud ag-aliklikas a linmoob iray palson agagi pian siimen da so kawayangan tayo bilang disipulo nen Kristo Jesus, ta pian sigpot da itayon naaripen—  agkami inmabuloy a manpasakop ed sikara, andi, anggan sakey oras labat, ta pian mansiansia ed sikayo so katuaan na maong a balita.  Balet nipaakar ed saramay bibidbiren, saramay manunaan a lalaki, et anggapoy balon bengatla ya impasabi ra ed siak. On, anggano siopa nira nensaman et aliwa ran nikaduma ed siak ta ag-onnenengneng so Dios ed itsura na too.  Balet, sanen anengneng da a nimatalek ed siak so maong a balita parad saramay ag-asegat, no panon a nimatalek itan ed si Pedro parad saramay asegat—  ta say Dios ya angiter ed si Pedro na pakayari a nakaukolan to bilang sakey ya apostol ed saramay asegat so angiter met ed siak na saray pakayari parad saramay totoo na nasyones;  on, sanen say agnaparaan a kaabigan ya impatnag ed siak et naamtaan di Santiago tan Cefas tan Juan, a bibidbiren bilang saray lusek, pinasamanoan da kami nen Bernabe pian ipatnag day panangabobon da a sikami so onla ed saray nasyon, balet sikara so onla ed saramay asegat. 10  Ingen, nepeg a nodnonoten mi iray agagin mairap-bilay. Saya met so nanggunaetan kon gawaen. 11  Balet sanen linma ed Antioquia si Cefas, arap-arapan ya imbagak ed sikato ya aliway ginawa to. 12  Ta antis ya onsabi so pigaran lalaki ya imbaki nen Santiago, sikatoy midudungo ed saray totoo na nasyones; balet sanen sinmabi la ra, sikatoy inmarawi tan ag-akilimog ed sikara, lapud takot to ed saramay kabiangan na saray asegat. 13  Sikatoy inalig met na arum ed saray Judio ed sayan pankunkunwari, kanian pati si Bernabe et naimpluensyaan da ed pankunkunwari ra. 14  Balet sanen anengneng ko ya ag-ira mankukurang unong ed katuaan na maong a balita, imbagak ed si Cefas diad arap dan amin: “No sika, anta sakey kan Judio, et manbibilay ka a singa saray totoo na nasyones, tan aliwan singa saray Judio, akin et pipiliten mo ran manbilay unong ed ugali na saray Judio?” 15  Sikatayoran nianak* a Judio, tan aliwan managkasalanan a nanlapud saray nasyon, 16  lapud amta tayon say sakey a too et niyabawag a matunong diad panamegley labat na pananisia ed si Kristo Jesus, aliwan lapud saray gawa na ganggan, sikatayoy anisia met ed si Kristo Jesus pian niyabawag itayon matunong diad panamegley na pananisia ed si Kristo, tan aliwan lapud saray gawa na ganggan, ta anggapo so toon niyabawag a matunong lapud saray gawa na ganggan. 17  Natan no diad panggugunaet tayon niyabawag a matunong ed panamegley nen Kristo et impasen itayon managkasalanan, kasin si Kristo et manlilingkor parad kasalanan? Agbalot komon nagawa itan! 18  Ta no ipaalagey ko lamet iramay inggebak la nensaman, ipapatnag ko a mananumlang ak. 19  Balet inatey ak ed ganggan diad panamegley na ganggan pian magmaliw ak a mabilay parad Dios. 20  Nipasak ak a kaiba na Kristo. Aliwa lan siak so mabilay, noag ingen say Kristo so mabilay ed siak. On, say bilay a walad siak natan et lapud pananisia ed Anak na Dios, ya angaro ed siak tan inter toy inkasikato parad siak. 21  Agko ipupulisay so agnaparaan a kaabigan na Dios; ta no diad panamegley na ganggan so pagmaliw a matunong, anggapoy kakanaan sirin na impatey nen Kristo.

Paimanod leksab

Gal 2:15 * Odino, “sipor.”