Galacia 1:1-24

1  Siak, si Pablo, sakey ya apostol, ya agnanlapud totoo odino diad panamegley na sakey a too, noagta diad panamegley nen Jesu-Kristo tan say Dios ya Ama tayo, ya amaoli ed sikato manlapud saray inaatey,  tan amin ya agagi a kaibak, so nansulat ed saray kongregasyon ed Galacia:  Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan deen a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo.  Inter toy inkasikato parad saray kasalanan tayo ta pian niliktar to itayo manlapud kaplesan a mauges a sistema na mundo unong ed linawa na Dios tan Ama tayo,  a nigloria komon ed andi-anggaan. Amen.  Pankelawan ko ya onsisian kayo lan tampol ed samay Sakey ya anawag ed sikayo diad panamegley na agnaparaan a kaabigan nen Kristo lapud sananey a klase na maong a balita.  Balet aliwa itan a sananey; wala labat so pigaran manggugulo ed sikayo tan labay dan pikeweten so maong a balita nipaakar ed Kristo.  Anggaman ontan, anggano sakey ed sikami odino sakey ya anghel a manlapud tawen so mangiyabawag ed sikayo na maong a balita a midumaan ed samay maong a balita ya inyabawag mi ed sikayo, sikatoy naayew komon.  Singa ed imbaga mi la, ibagak lamet natan, Siopaman a mangiyaabawag ed sikayo na maong a balita a midumaan ed samay inawat yo, sikatoy naayew komon. 10  Kasin totoo so sasalien kon tangguyoren natan odino say Dios? Odino kasin totoo so labay kon paliketen? No totoo so papaliketen ko ni, agak magmaliw ya aripen nen Kristo. 11  Ipaamtak ed sikayo, agagi, a say maong a balita ya inyabawag ko et agnanlapud too; 12  ta satan et agko inawat ed too, odino imbangat ed siak, noagta imparungtal ed siak nen Jesu-Kristo. 13  On, nadngel yoy kagagawak nensaman ed Judaismo, ya alablabas kon pinasegsegang so kongregasyon na Dios tan dineral ko itan, 14  tan mas inmaligwas ak ed Judaismo nen say dakel a kaedaran ko manlapud nasyon ko, ta mas maseseg ak ed saray tradisyon na inmuunan atateng ko. 15  Balet sanen say Dios ya angisian ed siak ed eges nen inak tan anawag ed siak ed panamegley na agnaparaan a kaabigan to et nanliketan to 16  ya iparungtal ed siak so Anak to, pian niyabawag ko ed saray nasyon so maong a balita nipaakar ed sikato, agak tinmupleg a tampol ed sananey a too. 17  Agak met linma ed Jerusalem diad saramay apostol ya akauna nen siak, balet linma ak ed Arabia, tan pinmawil ak lamet ed Damasco. 18  Insan kayari na taloy taon, linma ak ed Jerusalem pian ombisita ed si Cefas, tan akiayam ak ed sikato ed labinliman agew. 19  Balet anggapo lay arum nin apostol ya anengneng ko, noag si Santiago labat ya agi na Katawan. 20  Nipaakar ed saray bengatla ya isusulat ko ed sikayo, nia! nanenengneng na Dios ya agak mantitila. 21  Insan linma ak ed saray lugar ed Sirya tan Cilicia. 22  Balet agak kabat na saray kongregasyon ed Judea ya akikasakey ed si Kristo; 23  say narerengel da labat: “Samay amasegsegang ed sikatayo nensaman et iyaabawag to la natan so maong a balita nipaakar ed pananisia a dineral to nensaman.” 24  Kanian inggloria ray Dios lapud siak.

Paimanod leksab