2 Pedro 3:1-18

3  Inad-arok ira, komadua la iyan sulat ko ed sikayo pian liingen ko so malinew a panagnonot yo diad panamegley na sakey a panonot, a singa ed samay inmuna,  ta pian nanonotan yo iray sinalita nensaman na saray masanton propeta tan samay ingganggan na Katawan tan Manangilaban diad panamegley na saray apostol yo.  Ta amta yo la a diad kaunoran iran agew et walaray managbalaw tan manbalaw ira, a tumboken da iray dilin pilalek da  tan ibaga ran: “Kawalaan la na samay insipan a kiwawala to? Abayag lan inaatey iray inmuunan atateng mi, balet pareho nin siansia so amin a bengatla manlapu la nen apalsa so mundo.”  Ta ginagala ran imbaliwala so katuaan a walay katawenan nensaman tan sakey a dalin a malet ya akaletneg ed tapew na danum tan apaliberan na danum diad panamegley na salita na Dios;  tan diad panamegley na saratan et aderal so mundo ed saman a panaon sanen adelap itan.  Balet diad panamegley na satan lanlamang a salita, say katawenan tan say dalin a wala natan et nigana ed apoy tan iyaalagar ed agew na panangukom tan kaderal na totoon agmaridios.  Balet, inad-arok ira, agyo ibabaliwala iyan katuaan a say sakey agew ed si Jehova et sanlibon taon tan say sanlibon taon et sakey agew.  Si Jehova et aliwan matantan nipaakar ed sipan to, a singa pangipapasen na arum, balet sikatoy manaanos ed sikayo ta agto labay a naderal so siopaman noagta labay to a makapambabawi so amin. 10  Ingen ta say agew nen Jehova et onsabin singa matakew, a diad satan et naandi so katawenan diad maksil ya ungol, balet natunaw iray ampetapetang a bengatlan walad tawen tan dalin, tan naromog* so dalin tan saray bengatlan wadtan. 11  Sirin, lapud natunaw irayan amin a bengatla, imano yoy inkatoo yo, a nepeg a masanto kayo ed saray ugali yo tan gagawaen yo iray bengatlan nipaakar ed maridios a debosyon, 12  legan ya aalagaren tan sankanonot yo lawas so isabi* na agew nen Jehova, a diad satan et naderal lay katawenan lapud napoolan iratan tan natunaw iray bengatlan walad tawen tan dalin lapud ampetapetang iratan! 13  Balet walay balon katawenan tan balon dalin ya aalagaren tayo unong ed sipan to, tan diad saraya et manayam so inkatunong. 14  Kanian inad-arok ira, lapud aalagaren yo irayan bengatla, gawa yoy anggaay nayarian yo pian naromog to kayon andiay mantsa tan andiay pakabalawan tan walad kareenan. 15  Niarum ni, ipasen yon kilalaban so panaanos na Katawan tayo, a singa ed insulat met ed sikayo na inad-aro tayon agi a si Pablo unong ed karunongan a niiter ed sikato, 16  a salitaen yo irayan bengatla a singa ginawa to met diad amin a sulat to. Balet walaray mairap a talosan ed saratan, a pipikeweten na saray andiay-pikakabat tan saray makapuy so pananisia ra, a singa gagawaen da met ed arum a kabiangan na Kasulatan, a pakaderalan dan dili. 17  Inad-arok ira, lapud amta yo la iya, manalwar kayo sirin pian agkayo nibalang a kaiba ra diad panamegley na katilaan na saray totoon mananumlang na ganggan tan agkayo natumba diad itatalindeg yo. 18  Noag ingen, mantultuloy kayon ombulaslas ed agnaparaan a kaabigan tan pikakabat ed Katawan tan Manangilaban tayo a si Jesu-Kristo. Sikatoy nigloria komon natan tan diad panaon ya andi-anggaan.

Paimanod leksab

2Pe 3:10 * Salanti, “naromog pian upoten na apoy.”
2Pe 3:12 * Diad Griego, “parousia. Nengnengen so Apendise 5.