2 Pedro 1:1-21

1  Siak, si Simon Pedro, ya aripen tan apostol nen Jesu-Kristo, so nansulat ed saramay angawat ed pananisia, a sakey a pribilehyon mipara ed pribilehyo mi, lapud inkatunong na Dios tayo tan say Manangilaban a si Jesu-Kristo:  Ondaak komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan tan deen diad panamegley na suston pikakabat ed Dios tan ed si Jesus a Katawan tayo,  a lapud pakayari na Dios et mabulos a niiter ed sikatayo so amin a bengatlan nipaakar ed bilay tan maridios a debosyon, diad panamegley na suston pikakabat ed samay sakey ya anawag ed sikatayo ed panamegley na gloria tan kamaongan.  Diad panamegley na sarayan bengatla et mabulos ton inter ed sikatayo so mabmabli tan alay abig iran sipan, pian diad panamegley na saraya et magmaliw kayon espiritu a singa say Dios, ya akalukpos kayo la ed inkabulok a walad mundo lapud alablabas a pilalek.  Lapud saya, bilang bales ed Sikato et gawa yoy anggaay nayarian yo ya iyarum ed pananisia yo so kamaongan, diad kamaongan yo say pikakabat,  diad pikakabat yo say panangontrol ed dili, diad panangontrol ed dili yo say panagsungdo, diad panagsungdo yo say maridios a debosyon,  diad maridios a debosyon yo say panamabli ed agagi, diad panamabli yo ed agagi say aro.  Ta no sarayan bengatla et walad sikayo tan ondaraak iratan, agkayo magmaliw a mangiras odino agmabunga nipaakar ed suston pikakabat ed Katawan tayon Jesu-Kristo.  Ta no sarayan bengatla et anggapo ed sakey a too, sikatoy bulag, ya ililikdem to iray mata to ed liwawa, tan nilingwanan to lay impakalinisan to ed saray kasalanan to nensaman. 10  Lapud saya, agagi, gawa yoy anggaay nayarian yon makapansiansia a matoor bilang saray tinawag tan pinili; ta no itultuloy yon gawaen iraya, agkayon balot napelag. 11  Diad tua et mabunbunlok a niiter ed sikayo so pribilehyon pakaloob ed andi-anggaan a panarian na Katawan tan Manangilaban tayo, si Jesu-Kristo. 12  Lapud saya et akaparaan ak a naynay pian ipanonot ko iraya ed sikayo, anggaman amta yo la iraya tan malet kayon akaletneg ed katuaan a walad sikayo. 13  Balet, legan a wala ak ni ed sayan laman,* ipasen kon manepeg a liingen kayo diad panamegley na panonot, 14  ta legan a gagawaen ko itan et amtak a magano ak lan naandi ed sayan laman, unong ya impaamta la ed siak na Katawan tayon Jesu-Kristo. 15  Kanian gawaen ko met so anggaay nayarian ko diad amin a panaon pian anggano anggapo ak la et napanonotan yoy inkasikayo nipaakar ed sarayan bengatla. 16  Sanen impaamta mi ed sikayo so pakayari tan kiwawala* na Katawan tayon Jesu-Kristo, aliwa itan ya unong ed palso iran istorya a masilib a ginawa na too, noagta diad impakanengneng min mismo ed karlangan to. 17  Ta inawat toy galang tan gloria manlapud Dios ya Ama tayo, a panlalapuan na baleg a gloria, sanen imbaga na Dios ed sikato irayan salita: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.” 18  On, sarayan salita et nadngel mi a nanlapud tawen sanen kaiba to kami diad masanton palandey. 19  Lapud saya, lalon binmiskeg so panmamatalek tayo ed propesiya; tan maong so gagawaen yo diad paniimano yo ed satan a singa sakey a silew ya onsisinag ed ambilunget a pasen diad kapusoan yo, anggad isabi na palbangon tan ibutay na bitewen ed kabuasan. 20  Ta amta yo la ya anggapo so propesiya ed Kasulatan a manlalapud dilin panangipatalos na siopaman a too. 21  Ta say propesiya et agbalot niwala unong ed panlabayan na too, noagta sinalita na totoo so nanlapud Dios legan ya igigiya ira na masanton espiritu.

Paimanod leksab

2Pe 1:13 * Literal, “tabernakulo.”
2Pe 1:16 * Nengnengen so Apendise 5.