Jezus: De weg, de waarheid, het leven

Lees in dit boek over elke gebeurtenis uit Jezus’ leven die in de Bijbel beschreven staat.

INLEIDING

De weg, de waarheid, het leven

In de evangeliën staat wat Jezus heeft gedaan en onderwezen. Het kan je leven veranderen.

HOOFDSTUK 1

Twee boodschappen van God

De engel Gabriël bracht twee boodschappen over die moeilijk te geloven waren.

HOOFDSTUK 2

Jezus wordt geëerd voordat hij wordt geboren

Hoe werd Jezus geëerd door zowel Elisabeth als haar ongeboren kind?

HOOFDSTUK 3

Iemand die de weg vrij zal maken

Zodra Zacharias door een wonder weer kon praten, sprak hij een belangrijke profetie uit.

HOOFDSTUK 4

Maria: Zwanger maar niet getrouwd

Maria zegt dat ze zwanger is door heilige geest, en niet van een andere man. Gelooft Jozef haar?

HOOFDSTUK 5

De geboorte van Jezus: Waar en wanneer?

Hoe weten we dat Jezus niet is geboren op 25 december?

HOOFDSTUK 6

Het kind dat was beloofd

Als Jozef en Maria met de kleine Jezus naar de tempel gaan, profeteren twee oudere Israëlieten over zijn toekomst.

HOOFDSTUK 7

Astrologen bezoeken Jezus

Waarom wees de ster die ze zagen vanuit het Oosten eerst de weg naar de moordzuchtige koning Herodes in plaats van naar Jezus?

HOOFDSTUK 8

Ontsnapt aan een wrede koning

Vroeg in het leven van Jezus gaan drie Bijbelprofetieën in verband met de Messias in vervulling.

HOOFDSTUK 9

Jezus groeit op in Nazareth

Hoeveel broers en zussen heeft Jezus?

HOOFDSTUK 10

Een reis naar Jeruzalem

Jozef en Maria zijn wanhopig als ze Jezus niet kunnen vinden. Jezus is juist verbaasd dat ze niet meteen wisten waar hij zou zijn.

HOOFDSTUK 11

Johannes de Doper maakt de weg vrij

Als sommige farizeeën en sadduceeën naar Johannes toe komen, veroordeelt hij ze. Waarom?

HOOFDSTUK 12

Jezus wordt gedoopt

Waarom werd Jezus gedoopt hoewel hij nooit had gezondigd?

HOOFDSTUK 13

Leer van Jezus’ reactie op verleidingen

De verleidingen waarmee Jezus te maken kreeg, leren ons twee belangrijke feiten over de Duivel.

HOOFDSTUK 14

Jezus begint discipelen te maken

Wat overtuigde de eerste zes discipelen van Jezus ervan dat ze de Messias hadden gevonden?

HOOFDSTUK 15

Jezus’ eerste wonder

Jezus laat zijn moeder merken dat hij zich nu door zijn hemelse Vader laat leiden en niet door haar.

HOOFDSTUK 16

Jezus toont ijver voor de ware aanbidding

Gods wet biedt mensen de mogelijkheid in Jeruzalem dieren te kopen om te offeren, dus waarom is Jezus kwaad op de handelaars in de tempel?

HOOFDSTUK 17

Nikodemus krijgt ’s nachts onderwijs van Jezus

Wat betekent het ‘opnieuw geboren’ te worden?

HOOFDSTUK 18

Jezus wordt meer, Johannes wordt minder

De discipelen van Johannes de Doper zijn jaloers, maar Johannes niet.

HOOFDSTUK 19

Jezus onderwijst een Samaritaanse vrouw

Jezus vertelt haar iets wat hij kennelijk nog aan niemand heeft verteld.

HOOFDSTUK 20

Een tweede wonder in Kana

Jezus geneest een jongen ruim 25 kilometer bij hem vandaan.

HOOFDSTUK 21

In de synagoge van Nazareth

Wat zei Jezus waardoor de mensen uit zijn woonplaats hem wilden doden?

HOOFDSTUK 22

Vier discipelen worden vissers van mensen

Jezus nodigt ze uit om te beginnen met een andere vorm van vissen.

HOOFDSTUK 23

Jezus verricht grote wonderen in Kapernaüm

Als Jezus demonen uitdrijft, verbiedt hij ze te zeggen dat hij de Zoon van God is. Waarom?

HOOFDSTUK 24

Jezus breidt zijn bediening in Galilea uit

Mensen komen bij Jezus om genezen te worden, maar hij legt uit dat zijn bediening in feite een groter doel heeft.

HOOFDSTUK 25

Medegevoel met een melaatse

Een eenvoudige maar krachtige uitspraak van Jezus bewijst dat hij echt geeft om degenen die hij geneest.

HOOFDSTUK 26

‘Je zonden zijn je vergeven’

Welk verband bestaat er volgens Jezus tussen zonde en ziekte?

HOOFDSTUK 27

Jezus nodigt Mattheüs uit zijn volgeling te worden

Waarom gaat Jezus om met beruchte zondaars?

HOOFDSTUK 28

Waarom vasten Jezus’ discipelen niet?

Jezus antwoordt met een illustratie over nieuwe wijn in oude zakken.

HOOFDSTUK 29

Mag je op de sabbat iets goeds doen voor een ander?

Waarom is de genezing van een man die al 38 jaar ziek is, voor de Joden een reden om Jezus te vervolgen?

HOOFDSTUK 30

De band tussen Jezus en zijn Vader

De Joden denken dat Jezus zichzelf gelijk maakt aan God, maar Jezus maakt duidelijk dat hij ondergeschikt is aan God.

HOOFDSTUK 31

Graan plukken op de sabbat

Waarom noemt Jezus zichzelf ‘Heer van de sabbat’?

HOOFDSTUK 32

Wat is toegestaan op de sabbat?

De sadduceeën en de farizeeën liggen normaal gesproken met elkaar overhoop, maar ze hebben nu een gemeenschappelijke vijand.

HOOFDSTUK 33

Jesaja’s profetie gaat in vervulling

Waarom zegt Jezus nadrukkelijk tegen degenen die hij geneest dat ze anderen niet mogen vertellen wie hij is of wat hij heeft gedaan?

HOOFDSTUK 34

Jezus kiest twaalf apostelen

Wat is het verschil tussen een apostel en een discipel?

HOOFDSTUK 35

De beroemde Bergrede

Leer meer over belangrijke onderwerpen uit Jezus’ toespraak.

HOOFDSTUK 36

Een legerofficier met een groot geloof

Waarom is Jezus verbaasd over deze legerofficier?

HOOFDSTUK 37

Jezus wekt de zoon van een weduwe tot leven

De mensen die erbij waren, beseften de diepere betekenis van dit wonder.

HOOFDSTUK 38

Johannes wil meer weten van Jezus

Waarom vraagt Johannes de Doper of Jezus de Messias is? Twijfelt hij soms?

HOOFDSTUK 39

Een koppige generatie

Jezus zegt dat de Oordeelsdag voor Kapernaüm, de stad die zijn thuisbasis was, moeilijker te verdragen zal zijn dan voor Sodom.

HOOFDSTUK 40

Een les over vergeven

Jezus vergaf de zonden van een vrouw die misschien wel een prostituee was. Bedoelde hij dat het niet zo erg is om Gods wetten te overtreden?

HOOFDSTUK 41

Jezus’ wonderen: Uit welke bron?

Jezus’ broers denken dat hij zijn verstand heeft verloren.

HOOFDSTUK 42

Jezus wijst de farizeeën terecht

Wat is ‘het teken van de profeet Jona’?

HOOFDSTUK 43

Illustraties over het Koninkrijk

Jezus vertelt acht illustraties om verschillende aspecten van het Koninkrijk van de hemel uit te leggen.

HOOFDSTUK 44

Jezus brengt een storm tot bedaren

Jezus geeft een voorproefje van het leven onder het bestuur van zijn Koninkrijk.

HOOFDSTUK 45

Machtiger dan de demonen

Kan iemand in de macht zijn van meerdere demonen?

HOOFDSTUK 46

Genezen door Jezus’ kleding aan te raken

Jezus toont zijn macht en medegevoel bij deze ontroerende gebeurtenis.

HOOFDSTUK 47

Een jong meisje komt weer tot leven!

Mensen lachen Jezus uit als hij zegt dat een overleden meisje gewoon slaapt. Wat weet hij dat zij niet weten?

HOOFDSTUK 48

Ondanks wonderen afgewezen, zelfs in Nazareth

De mensen in Nazareth wijzen Jezus af, niet vanwege zijn onderwijs of zijn wonderen, maar om een andere reden.

HOOFDSTUK 49

Jezus predikt in Galilea en leidt de apostelen op

Wat wordt precies bedoeld met de uitdrukking ‘Het Koninkrijk van de hemel is nabij’?

HOOFDSTUK 50

Voorbereid om te prediken ondanks vervolging

Waarom zegt Jezus tegen de apostelen dat ze bij vervolging moeten vluchten, als ze niet bang hoeven te zijn om dood te gaan?

HOOFDSTUK 51

Moord tijdens een verjaardagsfeest

Herodes is in de ban van de dans van Salomé. Daarom belooft hij haar te geven wat ze maar wil. Wat is haar lugubere verzoek?

HOOFDSTUK 52

Duizenden gevoed met een paar broden en wat vis

Jezus’ wonder is zo veelbetekenend dat het in alle vier evangeliën wordt vermeld.

HOOFDSTUK 53

Een leider die de natuurkrachten beheerst

Welke lessen leren de apostelen als Jezus over het water loopt en de storm tot bedaren brengt?

HOOFDSTUK 54

Jezus is ‘het brood van het leven’

Waarom bestraft Jezus een groep mensen terwijl ze juist veel moeite hebben gedaan om bij hem te komen?

HOOFDSTUK 55

Velen zijn geschokt door wat Jezus zegt

Jezus zegt iets wat zo schokkend is dat veel van zijn discipelen hem in de steek laten.

HOOFDSTUK 56

Wat maakt iemand echt onrein?

Is het wat de mond ingaat, of wat de mond uitkomt?

HOOFDSTUK 57

Jezus geneest een meisje en een dove man

Waarom is een vrouw niet beledigd als Jezus de mensen van haar volk vergelijkt met hondjes?

HOOFDSTUK 58

Een wonder en een waarschuwing

Jezus’ discipelen begrijpen eindelijk wat Jezus met zuurdesem bedoelt.

HOOFDSTUK 59

Wie is de Mensenzoon?

Wat zijn de sleutels van het Koninkrijk? Wie gebruikt ze en waarvoor?

HOOFDSTUK 60

De transfiguratie: Christus als glorieuze Koning

Wat was de transfiguratie? En wat betekende dit visioen?

HOOFDSTUK 61

Jezus geneest een jongen die bezeten is

Volgens Jezus kon een jongen niet worden genezen door een gebrek aan geloof. Maar wie had niet genoeg geloof? Die jongen, zijn vader of Jezus’ eigen discipelen?

HOOFDSTUK 62

Een belangrijke les over nederigheid

Volwassen mannen leren iets belangrijks van een klein kind.

HOOFDSTUK 63

Nog meer belangrijke raad voor de apostelen

Hij beschrijft drie stappen die gevolgd moeten worden bij de behandeling van ernstige kwesties tussen geloofsgenoten.

HOOFDSTUK 64

De noodzaak om te vergeven

Met de illustratie van de onbarmhartige slaaf laat Jezus zien hoe belangrijk het voor God is dat we bereid zijn anderen te vergeven.

HOOFDSTUK 65

Onderwijzen tijdens een reis naar Jeruzalem

Tijdens drie korte gesprekken benoemt Jezus enkele houdingen die iemand kunnen belemmeren een volgeling van hem te zijn.

HOOFDSTUK 66

In Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest

Waarom denken sommigen dat Jezus bezeten is door een demon?

HOOFDSTUK 67

’Nog nooit heeft iemand zo gesproken’

Bijna het hele Joodse hooggerechtshof is tegen Jezus, maar één lid durft het voor hem op te nemen.

HOOFDSTUK 68

‘Het licht van de wereld’: De Zoon van God

Jezus zei dat ‘de waarheid je vrij zal maken.’ Maar waarvan?

HOOFDSTUK 69

Wie is hun vader: Abraham of de Duivel?

Jezus maakt duidelijk hoe de kinderen van Abraham herkend kunnen worden. Ook zegt hij wie zijn Vader is.

HOOFDSTUK 70

Jezus geneest een blindgeboren man

De discipelen vragen waarom een man blind geboren is. Heeft hij gezondigd? Hebben zijn ouders gezondigd? Als Jezus de man geneest, wordt hier verschillend op gereageerd.

HOOFDSTUK 71

De farizeeën ondervragen de man die blind was

De redenatie van de blindgeboren man maakt de farizeeën woedend. Waar zijn ouders al bang voor waren, gebeurt: hij wordt uit de synagoge gezet.

HOOFDSTUK 72

Jezus stuurt 70 discipelen eropuit om te prediken

In Judea stuurt Jezus 70 discipelen eropuit om twee aan twee het Koninkrijk te prediken. Waar moeten ze naar mensen op zoek gaan? In de synagogen of bij mensen thuis?

HOOFDSTUK 73

Een Samaritaan bewijst een echte naaste te zijn

Welke belangrijke les kunnen we leren van Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan?

HOOFDSTUK 74

Lessen over gastvrijheid en gebed

Jezus gaat op bezoek bij Maria en Martha. Wat leert hij ze over gastvrijheid? En wat leert hij zijn discipelen over bidden?

HOOFDSTUK 75

Jezus legt uit wat echt gelukkig maakt

Jezus antwoordt zijn tegenstanders, vertelt ze over ‘Gods vinger’ en hoe ‘Gods Koninkrijk ongemerkt bij ze is gekomen’. Ook maakt hij duidelijk hoe mensen echt gelukkig kunnen worden.

HOOFDSTUK 76

Een maaltijd met een farizeeër

Jezus stelt de schijnheiligheid van de farizeeën en schriftgeleerden aan de kaak. Hoe maken ze het de mensen heel moeilijk?

HOOFDSTUK 77

Jezus geeft raad over de waarde van rijkdom

Hij vertelt een illustratie over een rijke man die grotere voorraadschuren bouwt. Voor welk gevaar waarschuwt hij opnieuw?

HOOFDSTUK 78

Een getrouwe beheerder die klaarstaat

Jezus vindt het belangrijk dat zijn discipelen in geestelijk opzicht goed worden verzorgd. Welke rol zou een beheerder daarbij hebben? Waarom is de raad om klaar te staan zo belangrijk?

HOOFDSTUK 79

Waarschuwing voor een komende vernietiging

Jezus zegt dat degenen die hij probeert te helpen berouw moeten hebben. Zullen ze de belangrijke les begrijpen die Jezus ze probeert te leren over hun reputatie bij God?

HOOFDSTUK 80

De Goede Herder en de schaapskooien

De zorg van een herder voor zijn schapen illustreert hoe Jezus zijn discipelen beziet. Maar zullen ze zijn stem herkennen en hem volgen?

HOOFDSTUK 81

Eén met de Vader, maar niet God zelf

Sommige tegenstanders van Jezus beschuldigen hem ervan dat hij zichzelf gelijkstelt aan God. Hoe weerlegt hij hun valse beschuldiging?

HOOFDSTUK 82

Jezus’ bediening in Perea

Jezus legt zijn toehoorders uit wat ervoor nodig is om gered te worden. Zijn raad was toen belangrijk, en is dat nog steeds.

HOOFDSTUK 83

Wie worden door God uitgenodigd?

Tijdens een maaltijd bij een farizeeër vertelt Jezus een illustratie over een groot feestmaal. Welke belangrijke les heeft hij voor al Gods aanbidders?

HOOFDSTUK 84

Wat het betekent een discipel te zijn

Jezus laat er geen misverstand over bestaan: het is een ernstige verantwoordelijkheid om een discipel van hem te zijn. Sommigen zijn misschien geschokt door zijn woorden.

HOOFDSTUK 85

Vreugde over een zondaar die berouw heeft

De farizeeën en schriftgeleerden hebben kritiek op Jezus omdat hij omgaat met het gewone volk. Met twee illustraties laat hij zien hoe God denkt over zondaars.

HOOFDSTUK 86

De terugkeer van de verloren zoon

Wat kunnen we leren van de Jezus’ illustratie van de verloren zoon?

HOOFDSTUK 87

Toon praktische wijsheid: Denk vooruit

Jezus vertelt een illustratie over een sluwe, onrechtvaardige beheerder en geeft een verrassende toepassing.

HOOFDSTUK 88

De rijke man en Lazarus: Een grote verandering

Voor een goed begrip van deze gelijkenis is het belangrijk om te weten wie worden afgebeeld door de twee hoofdfiguren.

HOOFDSTUK 89

Jezus onderwijst in Perea op weg naar Judea

Wat hebben we nodig om anderen te kunnen vergeven, zelfs als ze telkens tegen ons zondigen?

HOOFDSTUK 90

‘De opstanding en het leven’

Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat iedereen die in hem gelooft ‘nooit zal sterven’?

HOOFDSTUK 91

Lazarus wordt uit de dood opgewekt

Welke twee feiten maken het zelfs voor Jezus’ tegenstanders onmogelijk dit wonder te ontkennen?

HOOFDSTUK 92

Tien melaatsen worden genezen, één is dankbaar

De genezen man is niet alleen Jezus dankbaar, maar ook iemand anders.

HOOFDSTUK 93

De Mensenzoon zal geopenbaard worden

In welk opzicht zal Christus’ aanwezigheid zijn als de bliksem?

HOOFDSTUK 94

De noodzaak van gebed en nederigheid

Met zijn illustratie over een weduwe en een slechte rechter vestigt Jezus de aandacht op een belangrijke eigenschap.

HOOFDSTUK 95

Lessen over echtscheiding en over kinderen

Jezus denkt heel anders over kinderen dan zijn discipelen. Wat is de les voor ons?

HOOFDSTUK 96

Jezus praat met een rijke jonge bestuurder

Wat brengt Jezus ertoe te zeggen dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat?

HOOFDSTUK 97

De illustratie van de arbeiders in de wijngaard

Hoe worden de eersten de laatsten, en de laatsten de eersten?

HOOFDSTUK 98

De apostelen verlangen nog steeds naar aanzien

Jakobus en Johannes willen graag een belangrijke positie in het Koninkrijk. Maar ze zijn niet de enigen.

HOOFDSTUK 99

Jezus geneest twee blinde mannen en helpt Zacheüs

Jezus geneest een blinde man in de buurt van Jericho. De Bijbelverslagen hierover lijken elkaar tegen te spreken. Hoe blijken ze toch overeen te stemmen?

HOOFDSTUK 100

De illustratie van de tien minen

Wat bedoelde Jezus toen hij zei: ‘Wie heeft, zal meer krijgen. Maar van wie niets heeft, zal zelfs wat hij heeft worden afgenomen’?

HOOFDSTUK 101

Een maaltijd bij Simon in Bethanië

Maria, de zus van Lazarus, doet iets waarover een discussie ontstaat, maar Jezus neemt het voor haar op.

HOOFDSTUK 102

De Koning komt Jeruzalem binnen op een ezelsveulen

Hij vervult een vijfhonderd jaar oude profetie.

HOOFDSTUK 103

Opnieuw wordt de tempel gereinigd

De handelaren in Jeruzalem lijken gewoon zaken te doen. Waarom noemt Jezus ze dan ‘rovers’?

HOOFDSTUK 104

Tonen de Joden geloof als ze Gods stem horen?

Is geloven in Jezus iets anders dan geloof tonen in Jezus?

HOOFDSTUK 105

De verdorde vijgenboom: Een les over geloof

Jezus onderwijst zijn discipelen over de kracht van geloof en legt uit waarom God het volk Israël verwerpt.

HOOFDSTUK 106

Twee illustraties over een wijngaard

Ontdek de betekenis van de illustraties van de man die zijn zonen vroeg in zijn wijngaard te werken en van de man die zijn wijngaard verhuurde aan boosaardige wijnbouwers.

HOOFDSTUK 107

Een koning nodigt mensen uit voor een bruiloft

Jezus’ illustratie is in feite een profetie.

HOOFDSTUK 108

Jezus laat zich niet in de val lokken

Eerst snoert hij de farizeeën de mond, dan de sadduceeën en ten slotte de hele groep samen.

HOOFDSTUK 109

Jezus stelt zijn tegenstanders aan de kaak

Waarom is niet elke vorm van religie aanvaardbaar voor Jezus?

HOOFDSTUK 110

Jezus’ laatste dag in de tempel

Hij gebruikt het voorbeeld van een arme weduwe om een krachtige les over te brengen.

HOOFDSTUK 111

De apostelen vragen om een teken

Jezus’ profetie ging in vervulling in de eerste eeuw. Zou er ook een latere, grotere vervulling volgen?

HOOFDSTUK 112

Een les over waakzaamheid: De tien maagden

Beweerde Jezus dat de helft van zijn discipelen dwaas is en de andere helft verstandig?

HOOFDSTUK 113

Een les over ijver: De talenten

In Jezus’ illustratie wordt duidelijk wat er wordt bedoeld met de uitspraak: ‘Wie heeft, zal meer krijgen.’

HOOFDSTUK 114

Christus’ oordeel: De schapen en de bokken

Met een treffende illustratie maakt Jezus duidelijk op basis waarvan hij een definitief oordeel zal vellen.

HOOFDSTUK 115

Jezus’ laatste Pascha nadert

Waarom is het veelbetekenend dat de religieuze leiders Judas precies 30 zilverstukken willen geven als hij Jezus verraadt?

HOOFDSTUK 116

Een les in nederigheid tijdens het laatste Pascha

De apostelen zijn verbaasd als Jezus een taak verricht die gewoonlijk door een slaaf wordt gedaan.

HOOFDSTUK 117

Het Avondmaal van de Heer

Jezus stelt een herdenking in die zijn volgelingen elk jaar moeten houden op 14 nisan.

HOOFDSTUK 118

Een discussie over wie de grootste is

De apostelen zijn alweer vergeten wat Jezus ze eerder die avond heeft geleerd.

HOOFDSTUK 119

Jezus: De weg, de waarheid, het leven

Jezus doet een belangrijke uitspraak over de vraag hoe we tot God kunnen naderen.

HOOFDSTUK 120

Vruchten voortbrengen en vriendschap met Jezus

In welk opzicht moeten Jezus’ discipelen ‘vrucht dragen’?

HOOFDSTUK 121

‘Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen’

Hoe kan Jezus de wereld hebben overwonnen als de wereld hem heeft terechtgesteld?

HOOFDSTUK 122

Jezus’ slotgebed in de bovenkamer

Hij maakt duidelijk dat hij iets veel belangrijkers tot stand heeft gebracht dan de redding van mensen.

HOOFDSTUK 123

Jezus is diepbedroefd en bidt tot zijn Vader

Waarom bidt Jezus: ‘Neem deze beker van mij weg’? Deinst hij er nu voor terug om als losprijs te sterven?

HOOFDSTUK 124

Christus wordt verraden en gearresteerd

Hoewel het midden in de nacht is, lukt het Judas om Jezus te vinden.

HOOFDSTUK 125

Naar Annas gebracht, daarna naar Kajafas

De rechtszaak tegen Jezus is een schijnvertoning.

HOOFDSTUK 126

Petrus houdt vol dat hij Jezus niet kent

Hoe kon Petrus, een toegewijde man met een sterk geloof, Jezus zo snel in de steek laten?

HOOFDSTUK 127

Berecht door het Sanhedrin, daarna naar Pilatus

De Joodse religieuze leiders laten zien waar ze eigenlijk op uit zijn.

HOOFDSTUK 128

Door Pilatus en Herodes onschuldig bevonden

Pilatus heeft de autoriteit om een oordeel over Jezus te vellen. Waarom stuurt hij hem dan naar Herodes?

HOOFDSTUK 129

’Kijk, de mens!’

Zelfs Pilatus erkent dat Jezus bijzondere eigenschappen laat zien.

HOOFDSTUK 130

Overgedragen en weggeleid om te sterven

Waarom zegt Jezus de treurende vrouwen dat ze niet om hem maar om zichzelf en hun kinderen moeten huilen?

HOOFDSTUK 131

Jezus lijdt ondraaglijke pijn aan de martelpaal

Jezus doet een verstrekkende belofte aan een van de misdadigers die met hem terechtgesteld worden.

HOOFDSTUK 132

‘Deze man was echt Gods Zoon!’

Het wordt midden op de dag donker, er doet zich een aardbeving voor en het tempelgordijn scheurt. Er is maar één conclusie mogelijk.

HOOFDSTUK 133

Zijn lichaam wordt verzorgd en in een graf gelegd

Waarom is het zo belangrijk dat Jezus wordt begraven vóór zonsondergang?

HOOFDSTUK 134

Een leeg graf: Jezus leeft!

Jezus verschijnt na zijn opstanding eerst aan een vrouw die een discipel van hem is in plaats van aan zijn apostelen.

HOOFDSTUK 135

Jezus verschijnt na zijn opstanding aan velen

Hoe overtuigt Jezus zijn discipelen ervan dat hij uit de dood is opgewekt?

HOOFDSTUK 136

Aan de oever van het Meer van Galilea

Petrus wordt er driemaal op gewezen hoe hij zijn liefde voor Jezus kan tonen.

HOOFDSTUK 137

Vóór Pinksteren door honderden gezien

Tussen zijn opstanding en vertrek maakt Jezus zijn discipelen herhaaldelijk duidelijk wat ze zullen ontvangen en met welk doel.

HOOFDSTUK 138

Christus aan Gods rechterhand

Wat zou Jezus gaan doen in afwachting van het moment dat hij tegen zijn vijanden zou optreden?

HOOFDSTUK 139

Jezus volbrengt zijn opdracht

Hij heeft nog veel te doen voordat hij het Koninkrijk overdraagt aan zijn God en Vader.

Volg Jezus’ voorbeeld, wees . . .

Acht eigenschappen die Jezus tijdens zijn hele leven liet zien.

Schriftplaatsenindex

Gebruik deze index om het hoofdstuk te vinden waar een bepaald vers uit de evangeliën wordt besproken.

Index van illustraties (gelijkenissen)

Vind het hoofdstuk waarin een bepaalde illustratie wordt besproken.

Enkele profetieën over de Messias

Vergelijk gebeurtenissen uit Jezus’ leven met de profetieën die bewijzen dat hij de Messias is en bekijk de hoofdstukken van dit boek waarin ze worden besproken.

De gebieden waar Jezus leefde en predikte

Deze kaart laat zien waar Jezus zijn bediening verrichtte.