Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 6

Het laatste deel van Jezus’ bediening

‘Je koning komt naar je toe.’ — Mattheüs 21:5

Het laatste deel van Jezus’ bediening

IN DIT DEEL

HOOFDSTUK 101

Een maaltijd bij Simon in Bethanië

Maria, de zus van Lazarus, doet iets waarover een discussie ontstaat, maar Jezus neemt het voor haar op.

HOOFDSTUK 102

De Koning komt Jeruzalem binnen op een ezelsveulen

Hij vervult een vijfhonderd jaar oude profetie.

HOOFDSTUK 103

Opnieuw wordt de tempel gereinigd

De handelaren in Jeruzalem lijken gewoon zaken te doen. Waarom noemt Jezus ze dan ‘rovers’?

HOOFDSTUK 104

Tonen de Joden geloof als ze Gods stem horen?

Is geloven in Jezus iets anders dan geloof tonen in Jezus?

HOOFDSTUK 105

De verdorde vijgenboom: Een les over geloof

Jezus onderwijst zijn discipelen over de kracht van geloof en legt uit waarom God het volk Israël verwerpt.

HOOFDSTUK 106

Twee illustraties over een wijngaard

Ontdek de betekenis van de illustraties van de man die zijn zonen vroeg in zijn wijngaard te werken en van de man die zijn wijngaard verhuurde aan boosaardige wijnbouwers.

HOOFDSTUK 107

Een koning nodigt mensen uit voor een bruiloft

Jezus’ illustratie is in feite een profetie.

HOOFDSTUK 108

Jezus laat zich niet in de val lokken

Eerst snoert hij de farizeeën de mond, dan de sadduceeën en ten slotte de hele groep samen.

HOOFDSTUK 109

Jezus stelt zijn tegenstanders aan de kaak

Waarom is niet elke vorm van religie aanvaardbaar voor Jezus?

HOOFDSTUK 110

Jezus’ laatste dag in de tempel

Hij gebruikt het voorbeeld van een arme weduwe om een krachtige les over te brengen.

HOOFDSTUK 111

De apostelen vragen om een teken

Jezus’ profetie ging in vervulling in de eerste eeuw. Zou er ook een latere, grotere vervulling volgen?

HOOFDSTUK 112

Een les over waakzaamheid: De tien maagden

Beweerde Jezus dat de helft van zijn discipelen dwaas is en de andere helft verstandig?

HOOFDSTUK 113

Een les over ijver: De talenten

In Jezus’ illustratie wordt duidelijk wat er wordt bedoeld met de uitspraak: ‘Wie heeft, zal meer krijgen.’

HOOFDSTUK 114

Christus’ oordeel: De schapen en de bokken

Met een treffende illustratie maakt Jezus duidelijk op basis waarvan hij een definitief oordeel zal vellen.

HOOFDSTUK 115

Jezus’ laatste Pascha nadert

Waarom is het veelbetekenend dat de religieuze leiders Judas precies 30 zilverstukken willen geven als hij Jezus verraadt?

HOOFDSTUK 116

Een les in nederigheid tijdens het laatste Pascha

De apostelen zijn verbaasd als Jezus een taak verricht die gewoonlijk door een slaaf wordt gedaan.

HOOFDSTUK 117

Het Avondmaal van de Heer

Jezus stelt een herdenking in die zijn volgelingen elk jaar moeten houden op 14 nisan.

HOOFDSTUK 118

Een discussie over wie de grootste is

De apostelen zijn alweer vergeten wat Jezus ze eerder die avond heeft geleerd.

HOOFDSTUK 119

Jezus: De weg, de waarheid, het leven

Jezus doet een belangrijke uitspraak over de vraag hoe we tot God kunnen naderen.

HOOFDSTUK 120

Vruchten voortbrengen en vriendschap met Jezus

In welk opzicht moeten Jezus’ discipelen ‘vrucht dragen’?

HOOFDSTUK 121

‘Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen’

Hoe kan Jezus de wereld hebben overwonnen als de wereld hem heeft terechtgesteld?

HOOFDSTUK 122

Jezus’ slotgebed in de bovenkamer

Hij maakt duidelijk dat hij iets veel belangrijkers tot stand heeft gebracht dan de redding van mensen.

HOOFDSTUK 123

Jezus is diepbedroefd en bidt tot zijn Vader

Waarom bidt Jezus: ‘Neem deze beker van mij weg’? Deinst hij er nu voor terug om als losprijs te sterven?

HOOFDSTUK 124

Christus wordt verraden en gearresteerd

Hoewel het midden in de nacht is, lukt het Judas om Jezus te vinden.

HOOFDSTUK 125

Naar Annas gebracht, daarna naar Kajafas

De rechtszaak tegen Jezus is een schijnvertoning.

HOOFDSTUK 126

Petrus houdt vol dat hij Jezus niet kent

Hoe kon Petrus, een toegewijde man met een sterk geloof, Jezus zo snel in de steek laten?

HOOFDSTUK 127

Berecht door het Sanhedrin, daarna naar Pilatus

De Joodse religieuze leiders laten zien waar ze eigenlijk op uit zijn.

HOOFDSTUK 128

Door Pilatus en Herodes onschuldig bevonden

Pilatus heeft de autoriteit om een oordeel over Jezus te vellen. Waarom stuurt hij hem dan naar Herodes?

HOOFDSTUK 129

’Kijk, de mens!’

Zelfs Pilatus erkent dat Jezus bijzondere eigenschappen laat zien.

HOOFDSTUK 130

Overgedragen en weggeleid om te sterven

Waarom zegt Jezus de treurende vrouwen dat ze niet om hem maar om zichzelf en hun kinderen moeten huilen?

HOOFDSTUK 131

Jezus lijdt ondraaglijke pijn aan de martelpaal

Jezus doet een verstrekkende belofte aan een van de misdadigers die met hem terechtgesteld worden.

HOOFDSTUK 132

‘Deze man was echt Gods Zoon!’

Het wordt midden op de dag donker, er doet zich een aardbeving voor en het tempelgordijn scheurt. Er is maar één conclusie mogelijk.

HOOFDSTUK 133

Zijn lichaam wordt verzorgd en in een graf gelegd

Waarom is het zo belangrijk dat Jezus wordt begraven vóór zonsondergang?

HOOFDSTUK 134

Een leeg graf: Jezus leeft!

Jezus verschijnt na zijn opstanding eerst aan een vrouw die een discipel van hem is in plaats van aan zijn apostelen.

HOOFDSTUK 135

Jezus verschijnt na zijn opstanding aan velen

Hoe overtuigt Jezus zijn discipelen ervan dat hij uit de dood is opgewekt?

HOOFDSTUK 136

Aan de oever van het Meer van Galilea

Petrus wordt er driemaal op gewezen hoe hij zijn liefde voor Jezus kan tonen.

HOOFDSTUK 137

Vóór Pinksteren door honderden gezien

Tussen zijn opstanding en vertrek maakt Jezus zijn discipelen herhaaldelijk duidelijk wat ze zullen ontvangen en met welk doel.

HOOFDSTUK 138

Christus aan Gods rechterhand

Wat zou Jezus gaan doen in afwachting van het moment dat hij tegen zijn vijanden zou optreden?

HOOFDSTUK 139

Jezus volbrengt zijn opdracht

Hij heeft nog veel te doen voordat hij het Koninkrijk overdraagt aan zijn God en Vader.