Lakisá makambo oyo ezali na kati

Biblia

Epai eutá mpe bosolo na yango

Biblia ezali nini?

Bandá mokolo na yo na nsango ya Nzambe oyo ebengami liloba ya Nzambe.

Biblia ezali mpenza na makanisi ya Nzambe?

Bakomi mingi ya Biblia balobi ete bakomaki makambo ya Nzambe. Mpo na nini?

Moize moto akomaki Biblia?

Moize azalaki na kati ya bato oyo bakomaki Biblia. Bato oyo bakomaki Biblia bazalaki boni?

Moto akoki mpenza koyeba bato oyo bakomaki Biblia?

Bato oyo bakomaki Biblia bandimaka ete Nzambe nde atambwisaki bango. Ndenge nini tokoki kondima makambo oyo bakomaki?

Biblia ebongwaná to babebisá makambo mosusu na kati?

Lokola Biblia ezali buku ya kala mpenza, nini ekoki kondimisa biso ete nsango na yango ebatelamaki malamu mpenza?

Ntango nini Nzambe abandaki kokela molɔ́ngɔ́?

Eyano epesami na ndenge liloba “ebandeli” mpe “mokolo” esalelami na mokanda ya Ebandeli.

Biblia eyokani na siansi?

Na bisika mosusu, Biblia elobi lokuta na makambo ya siansi?

Biblia eteyaka ete mabele ezali patatalu?

Buku yango ya kala elobaka solo?

Biblia ezali mokanda ya mindɛlɛ?

Bato oyo bakomaki Biblia babotamaki, bazalaki kofanda na ekólo nini?

Masolo oyo elobeli Yesu ekomamaki ntango nini?

Banda Yesu akufaki tii bakomaki Baevanzile elekaki ntango boni?

Kotánga Biblia mpe kokanga ntina ya makambo yango

Nini ekoki kosalisa yo oyeba Biblia?

Ata soki ozali moto ya ekólo nini, okoki koyeba nsango ya Nzambe oyo ezali na Makomami Mosantu.

Biblia ezali bongolabongola?

Talá bavɛrsɛ oyo emonanaka lokola ezali bongolabongola na Biblia mpe makambo oyo okoki kosala mpo okanga ntina na yango malamu.

Liloba ya Nzambe ezali nini?

Ndenge Biblia emonisi yango, maloba wana ezali na ndimbola mingi.

Maloba “liso mpo na liso” elimboli nini?

Mobeko “liso mpo na liso” elendisaka moto amisalela bosembo?

Mibeko Zomi ya Nzambe ezali nini?

Bapesaki yango banani? Bakristo basengeli kotosa yango?

Kozala “Mosamaria ya motema malamu” elakisi nini?

Na mayele nyonso, Yesu asalelaki lisolo oyo mpo na koteya bato ndenge ya kosalela basusu makambo, ezala bazali bato ya mimeseno nini, mposo nini to ekólo nini.

Torah ezali nini?

Nani akomaki yango? Mateya na yango ezali mpo na seko, ekoki te kotyama pembeni?

Bisakweli mpe bilembo

Esakweli ezali nini?

Bisakweli nyonso elobelaka makambo ekoya? Nyonso te.

Bisakweli oyo elobeli Masiya emonisaki ete Yesu azalaki Masiya?

Bisakweli etali Masiya ekoki kokokisama epai ya bato mingi?

Mitángo elimbolaka nini na Biblia? Koyekola ndimbola ya mitángo eyokani na Biblia?

Talá mwa bandimbola ya mitángo mosusu oyo Biblia esaleli na ndenge ya elilingi; okomona ete na boyekoli ya ndimbola ya mitángo.

Badati ya Biblia emonisi nini mpo na mobu 1914?

Esakweli ya “ntango nsambo” oyo ezali na Danyele mokapo 4 emonisi ntango ya mpasi mpo na boyangeli ya bato.

Mokanda ya Emoniseli elimboli nini?

Mokanda ya Emoniseli yango moko elobi ete baoyo bazali kotánga, kokanga ntina, mpe kosalela nsango na yango, bakozala na esengo.

Nani azali “Alfa ná Omega”?

Mpo na nini titre yango ebongi?

Yerusaleme ya Sika ezali nini?

Engumba yango etali yo na nini?

Nyama mabe ya mitó nsambo oyo Emoniseli 13 elobeli ezali nini?

Nyama mabe yango ezali bokonzi, na nguya, mpe kiti ya bokonzi. Makambo nini mosusu bisakweli ya Biblia emonisi?

Nyama mabe ya langi ya motane makasi oyo Emoniseli 17 elobeli ezali nini?

Makambo motoba oyo ekoki kosalisa na koyeba nyama mabe yango.

Motángo 666 elimboli nini?

Biblia emonisi ndimbola ya motángo 666 mpe ya elembo ya nyama mabe.

Babilone Monene ezali nini?

Biblia elobi ete ezali mwasi ya ndumba mpe engumba.

Laki ya mɔtɔ ezali nini? Ezali ndenge moko na lifelo to na Gehena?

Yesu azali na “bafungola ya lifelo,” kasi azali mpe na fungola ya laki ya mɔtɔ?

Nsuka ya mokili

Elembo ya “mikolo ya nsuka,” to ‘ntango ya suka’ ezali nini?

Biblia elobeli makambo oyo ekosalema liboso “suka ya mokili” eya.

Biblia esakolaki makambo oyo bato bazali kokanisa mpe kosala lelo oyo?

Biblia esakolaki ete bato bakokóma kokanisa mpe kosala makambo ya mabe koleka.

Bolɔzi monene ezali nini?

Ntango oyo bisakweli ebengi ‘ntango ya nsuka’ ezali ntango oyo bato bakozwa mobulu makasi na ndenge oyo esalemá naino te. Makambo nini ekosalema?

Etumba ya Armagedone ezali nini?

Na Biblia, liloba Armagedone ezali kaka na esika moko, kasi Biblia elobeli etumba yango na bisika mingi.

Mabele ekobebisama?

Biblia elobeli polele mokano ya Nzambe mpo na mabele na biso.

Nsuka ya mokili ekoya ntango nini?

Nsuka ya mokili ekoya ntango nini?

Bokonzi ya Nzambe ekosala nini?

Talá makambo oyo okoki kozela ete guvɛrnema ya Nzambe ekosala na mabele mobimba.

Bato, bisika mpe biloko

Mateya nini tokoki kozwa epai ya basi oyo Biblia elobeli?

Talá ndenge basi oyo bazali ndakisa malamu oyo Biblia elobeli bakeseni mpenza ná basi mosusu oyo bazalaki ndakisa mabe mpenza.

Maria azali mama ya Nzambe?

Ezala Makomami mosantu to istware ya bokristo epesi eyano ya polele mpo na liteya oyo.

Ngɔndɔ Maria​—Biblia elobi nini mpo na ye?

Bato mosusu balobaka ete ngɔndɔ Maria azalaki na lisumu-lisango te ntango abotaki Yesu. Biblia endimaka liteya yango?

Yoane Mobatisi azalaki nani?

Nsango na ye ya esakweli ebongisaki mitema ya bandeko na ye Bayuda mpo bándima Masiya oyo alakamaki.

Maria Magadalena azalaki nani?

Makambo mingi balobaka mpo na ye ezali te na kati ya Biblia.

”Mibali misato ya bwanya” bazalaki banani? Balandaki “monzoto” ya Beteleme?

Bibengeli mingi oyo bato basalelaka na fɛti ya Noele ezalaka na Biblia te.

Biblia elobi nini mpo na Danyele?

Nzambe apesaki Danyele bimonaneli ya makambo oyo ezali kosalema lelo oyo.

Nani azalaki mwasi ya Kaina?

Kokanisa na oyo Biblia elobi, okozwa eyano oyo ebongi na motuna yango.

Lisolo ya Noa mpe Mpela na mokili mobimba ezali kaka lisapo mpamba?

Biblia elobi ete mokolo moko Nzambe ayeisaki Mpela mpo na koboma bato mabe. Na Biblia, nini emonisi ete ezali Nzambe nde ayeisaki Mpela?

Sanduku ya kondimana ezali nini?

Nzambe apesaki mitindo mpo bayisraele basala yango. Ntina na yango ezalaki nini?

Elamba ya kozipa oyo ezalaka na Turin ezali elamba oyo bakundaki na yango Yesu?

Makambo misato ya ntina oyo etali elamba yango epesi eyano.

Nzambe akelaki nde lolenge nyonso ya bomoi na nzela ya evolisyo?

Biblia eboyi te likanisi ya bato ya siansi oyo emonisaka ete mbongwana esalemaka na motindo mokomoko ya ekelamu ya bomoi.

Esalisaka biso

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa ngai nazala na libota ya esengo?

Batoli kitoko ya Biblia esalisi bamilio ya basi ná mibali bázala na esengo na mabota na bango.

Biblia elobi nini na likambo etali boninga?

Baninga ya malamu balendisanaka mpe bapesanaka makasi. Poná baninga na yo na mayele!

Ndenge nini nakoki kozwa bikateli ya malamu?

Makanisi 6 oyo euti na Biblia oyo ekoki kosalisa yo ozwa bwanya mpe mayele.

Ezali solo ete mbongo ezali mosisa ya makambo mabe ya ndenge nyonso?

Liloba “mbongo ezali mosisa ya makambo nyonso ya mabe” ezali maloba ya Biblia.

Biblia ekoki kosalisa na makambo etali mbongo mpe banyongo?

Mbongo ekoki kosomba esengo te, kasi Biblia ezali na makanisi minei oyo ekoki kosalisa yo na makambo ya mbongo.

Biblia ekoki kosalisa ngai soki nazali na maladi oyo eumeli mingi?

Ɛɛ! Talá makambo misato oyo ekoki kosalisa yo soki ozali na maladi oyo eumeli mingi.

Biblia elobi nini mpo na nkanda?

Nkanda ezalaka ntango nyonso mabe? Osengeli kosala nini ntango ebandi komata?

Biblia ekoki kosalisa ngai na ntango oyo nazali mawamawa?

Ezali na biloko misato oyo Nzambe apesaka moto oyo azali mawamawa.

Lingomba, Nzambe, to Biblia ekoki kosalisa yo omona ete bomoi na yo ezali na ntina?

Kozala moninga ya Nzambe ekoki kobongisa bomoi na yo sikoyo mpe na mikolo ezali koya.

Biblia elobi nini na likambo etali komilinga?

Yesu alobaki: “Osengeli kolinga mozalani na yo lokola yo moko.” Alingaki koloba nini?