Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bomoi mpe bizaleli malamu

Libala mpe libota

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa ngai nazala na libota ya esengo?

Batoli kitoko ya Biblia esalisi bamilio ya basi ná mibali bázala na esengo na mabota na bango.

Biblia elobi nini mpo na libala?

Batoli ya Biblia ekoki kosalisa mwasi ná mobali bákima mikakatano to bálonga yango.

Biblia elobi nini mpo na libala ya makango?

Mibeko ya Nzambe elakisaka biso ndenge malamu ya kokómisa boyokani na biso na libota makasi mpe ezalaka ntango nyonso na matomba epai ya baoyo batosaka yango.

Biblia elobeli libala ya basi-basi to mibali-mibali?

Na ntembe te, moto oyo asalaki libala na ebandeli ayebi malamu ndenge nini kosala mpo libala eumela mpe ezala na esengo.

Biblia epesi nzela ya koboma libala?

Talá ntango nini Nzambe apesi nzela ya koboma libala mpe likambo oyo ayinaka.

Kobala basi ebele ezali mabe?

Nzambe moto abandisaki likambo yango? Talá oyo Biblia elobi mpo na likambo ya kobala basi ebele.

Biblia elobi nini na likambo ya kobala moto ya mposo mosusu?

Talá mwa makanisi ya Biblia oyo elobeli bato ya mposo nyonso mpe libala.

‘Kokumisa tata na yo mpe mama na yo’ elimboli nini?

Okokamwa soki oyebi oyo mobeko yango elingi koloba te.

Biblia elobi nini na likambo etali kosunga baboti oyo bakómi mibange?

Biblia epesi bandakisa ya basi mpe mibali ya kondima oyo basungaki baboti na bango. Epesi mpe toli oyo ebongi mpenza oyo ekoki kosalisa baoyo bazali na mokumba ya kosunga baboti oyo bakómi mibange.

Makambo etali kosangisa nzoto

Biblia elobi nini na likambo ya kosangisa nzoto mibali-mibali to basi-basi?

Ndenge nini Nzambe atalelaka likambo ya kosangisa nzoto na moninga mwasi to moninga mobali? Moto oyo azalaka na mposa ya kosangisa nzoto na moninga mwasi to moninga mobali akoki kosepelisa Nzambe?

Biblia elobi nini mpo na porno mpe cybersexe?

Makambo ya kosangisa nzoto ekómi lokola lisano lelo oyo. Yango elingi nde koloba ete tosengeli kondima yango?

Biblia epekisi koyoka elɛngi na kosangisa nzoto?

Ezali lisumu koyoka elɛngi na kosangisa nzoto?

Bakristo bakoki kosalela mayele oyo epekisaka mwasi azwa zemi?

Na likambo oyo etali kopekisa zemi, ezali na mibeko oyo babalani basengeli kotalela?

Nasala nini soki moto azali kotungisa ngai mpo tósangisa nzoto?

Toli nsambo oyo euti na Biblia ekoki kosalisa yo ntango bazali kotungisa yo mpo básangisa na yo nzoto.

Ndenge nini baboti bakoki koteya bana na bango makambo ya kosangisa nzoto?

Biblia ezali na batoli ya malamu oyo ekosalisa yo osolola na mwana na yo makambo ya kosangisa nzoto mpe obatela ye na bato oyo bakoki kosala ye mabe.

Makambo ya kopona

Mokristo akoki kondima lisalisi ya monganga?

Likambo ya kopona lisalisi ya monganga etali mpe Nzambe?

Biblia elobi nini na likambo ya kozongisa makila?

Na kolanda Biblia, Nzambe apesaki mobeko ya ‘koboya makila.’ Ndenge nini etali biso lelo?

Biblia elobi nini mpo na likambo etali kolongola zemi?

Ntango nini bomoi ya moto ebandaka? Nzambe akolimbisa moto oyo así alongalá zemi?

Biblia elobi nini na likambo ya kosala mayemi na nzoto?

Olingaka kosala liyemi na nzoto? Toli nini ya Biblia okoki kolanda?

Biblia elobi nini na likambo ya kotya monzɛlɛ na elongi mpe kolata babiju?

Do the Scriptures condemn these forms of physical adornment?

Biblia elobi nini mpo na masanga? Komɛla yango ezali lisumu?

Biblia elobeli makambo mingi ya malamu etali vinyo mpe masanga mosusu.

Komɛla likaya ezali lisumu?

Soki Biblia elobeli likaya te, ndenge tokoki koyanola na motuna yango?

Masano ya mbongo ezali lisumu?

Biblia elobeli masano ya mbongo na mozindo te, kasi ndenge nini tokoki koyeba likanisi ya Nzambe na likambo yango?

Biblia elobi nini mpo na bonsomi ya kopona? Bomoi na biso etángamá?

Bato mingi bakanisaka ete bomoi na bango etángamá. Makambo oyo toponaka esalaka nini na bomoi na biso?

Ndenge nini nakoki kozwa bikateli ya malamu?

Makanisi 6 oyo euti na Biblia oyo ekoki kosalisa yo ozwa bwanya mpe mayele.

Biblia elobi nini na likambo etali kokaba?

Kokaba ya ndenge nini esepelisaka Nzambe?