Mokanda ya mibale epai ya Timote 2:1-26

  • Pesá nsango epai ya bato ya makoki (1-7)

  • Komona mpasi mpo na nsango malamu (8-13)

  • Kolimbola liloba ya Nzambe malamumalamu (14-19)

  • “Kimá bamposa ya bolenge” (20-22)

  • Ndenge ya kotalela batɛmɛli (23-26)

2  Bongo yo, mwana na ngai,+ kobá kozwa nguya na boboto monene oyo Kristo Yesu amonisaka;  mpe makambo oyo oyokaki epai na ngai, oyo batatoli mingi mpe balobeli,+ pesá yango bato ya sembo, bongo bango mpe bakozala na makoki ya koteya bato mosusu.  Lokola ozali soda ya solosolo+ ya Kristo Yesu, ndimá komona mpasi.+  Moto moko te oyo azali kosala mosala ya soda amikɔtisaka na mimbongo* lokola bato oyo bazali basoda te, mpo moto oyo azwaki ye na mosala ya soda andima ye.  Lisusu, soki moto azali komekana na masano, akozwa motole* kaka soki asali yango na kolanda mibeko.+  Moloni-bilanga oyo azali kosala mosala makasi asengeli kozala moto ya liboso ya kozwa mbuma.  Kanisá ntango nyonso makambo oyo nazali koloba; mpe Nkolo akosala ete okanga ntina* ya makambo nyonso.  Kobosana te ete Yesu Kristo asekwisamaki*+ mpe azalaki moto ya libota ya Davidi,*+ na boyokani na nsango malamu oyo nazali kosakola,+  oyo nazali komonela mpasi mpe nakangami na bolɔkɔ lokola mosali-mabe.+ Atako bongo, liloba ya Nzambe ekangami te.+ 10  Yango wana, nazali kokoba koyikela makambo nyonso mpiko mpo na bato oyo baponami,+ mpo bango mpe bázwa lobiko na nzela ya Kristo Yesu, na nkembo ya seko. 11  Liloba oyo ebongi kotyelama motema: Ya solo soki tokufi elongo na ye, tokozala mpe na bomoi elongo na ye;+ 12  soki tokobi koyika mpiko, tokoyangela mpe elongo na ye;+ soki towangani ye, ye mpe akowangana biso;+ 13  soki tozali sembo te, ye akotikala kaka sembo, mpo akoki komiwangana te. 14  Kobá kokundwela bango makambo wana, pesá bango mitindo* liboso ya Nzambe ete báwelanaka te mpo na maloba, yango ezali na ntina te mpo enyokolaka* bato oyo bazali koyoka. 15  Salá nyonso oyo ekoki na yo mpo ozala moto oyo andimami na miso ya Nzambe, mosali oyo azali koyoka nsɔni te mpo na mosala na ye, oyo azali koteya mpe kolimbola liloba ya solo malamumalamu.+ 16  Kasi boyá bilobaloba ya mpamba oyo ebebisaka makambo oyo ezali mosantu,+ mpo ememaka ntango nyonso na ezaleli ya kotyola Nzambe, 17  mpe liloba na bango ekopalangana lokola mpota oyo elyaka nzoto. Himene ná Filete bazali na kati na bango.+ 18  Bato wana batiki solo, bazali koloba ete lisekwa esalemá,+ mpe bazali kotya kondima ya bato mosusu na mobulu. 19  Kasi, Nzambe atye moboko makasi oyo etɛlɛmi ngwi mpe ezali na elembo oyo: “Yehova* ayebi bato na ye,”+ mpe, “Moto nyonso oyo azali kobelela nkombo ya Yehova*+ atika makambo oyo ezangi bosembo.”* 20  Sikoyo na ndako ya monene ezalaka kaka te na bisaleli* ya wolo ná ya palata, kasi mpe ya mabaya mpe ya mabele, mosusu mpo na mosala ya lokumu kasi mosusu mpo na mosala oyo ezangi lokumu. 21  Na yango, soki moto akabwani na bisaleli oyo ezangi lokumu, akozala esaleli* ya lokumu, oyo esantisami, oyo ezali na ntina na miso ya nkolo na yango, ebongisami mpo na mosala nyonso ya malamu. 22  Yango wana, kimá bamposa ya bolenge, kasi landá nde bosembo,* kondima, bolingo, kimya, esika moko na baoyo babelelaka Nkolo na motema ya pɛto. 23  Lisusu, boyá bantembe ya bozoba mpe oyo ezangi ntina,+ mpo oyebi ete ebimisaka kowelana. 24  Mpo moombo ya Nkolo asengeli kowelana te, kasi asengeli nde kozala na boboto* na bato nyonso,+ moto oyo ayebi koteya, oyo amipekisaka ntango basali ye mabe,+ 25  oyo ateyaka na boboto baoyo bazali na ezaleli ebongi te.+ Mbala mosusu Nzambe akopesa bango nzela bábongola motema* mpo bákóma na boyebi ya sikisiki ya solo,+ 26  mpe bázongela makanisi na bango ya malamu, bálongwa na motambo ya Zabolo, mpo akangi bango na bomoi mpo básala mokano na ye.+

Maloba na nse

To mbala mosusu, “misala ya mokolo na mokolo.”
To, “ekɔti ya bokonzi.”
To, “akopesa yo bososoli.”
Lil., “momboto ya Davidi.”
To, “alamwisamaki uta na bakufi.”
To, “ebebisaka; ebulunganisaka.”
Lil., “pesá bango litatoli malamumalamu.”
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
To, “ezangi boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “bambɛki.”
To, “mbɛki.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “kosalela mayele.”
To, “bábongola makanisi.”