TI PAGWANAWANAN Nobiembre 2013 | Apay nga Adu ti Marigatan a Mangayat iti Dios?

Dagiti narelihiosuan a kinaulbod a nagtitinnawidan ti adu a kaputotan pagparangenna a kasla di maseknan ken saan a naayat ti Dios. Kasanotayo nga ammo a maseknan ken saan a naranggas ti Dios?

TOPIKO ITI AKKUB

Marigatan ti Adu a Mangayat iti Dios

Ipapanmo kadi a saan a maseknan ti Dios? Saan kadi a naayat ti Dios? Ammuem no apay a kasta ti rikna ti dadduma a Kristiano.

TOPIKO ITI AKKUB

Kinaulbod a ti Dios Awan Naganna

Talaga kadi a mabalin nga ammuen ken usaren ti personal a nagan ti Dios? Apay a napateg dayta?

TOPIKO ITI AKKUB

Kinaulbod a ti Dios Maysa a Misterio

Ti doktrina a Trinidad ket makalapped iti panangammo ken panangayat iti Dios. Mabalinmo kadi nga ayaten ti maysa a dimo am-ammo wenno dimo maawatan?

TOPIKO ITI AKKUB

Kinaulbod a ti Dios Naulpit

Patien ti adu nga agnanayon a dusaen ti Dios dagiti managbasol. Agtignay kadi ti Dios a sidadangkes? Ania a talaga ti mapasamak no matay ti tao?

TOPIKO ITI AKKUB

Ti Kinapudno Wayawayaannaka

Ania a pagalagadan ti imbaga ni Jesus tapno maammuantayo no pudno dagiti sursuro ti relihion?

TULBEK TI NARAGSAK A PAMILIA

Makisaritaka iti Anakmo a Di Makisubang

Ti anakmo ket mangar-aramid pay laeng iti pakabigbiganna ken kasapulan a nawaya a mangyebkas iti prinsipiona. Kasanom a matulongan?

UMADANIKA ITI DIOS

“Mananggunggona Kadagidiay Sipapasnek a Mangsapsapul Kenkuana”

Ania a kita ti pammati ti makaparagsak ken Jehova? Kasanona a gunggonaan dagiti matalek nga agserserbi kenkuana?

TULADENYO TI PAMMATIDA

‘Naideklara a Nalinteg Babaen Kadagiti Aramidna’

Kasano nga ipakita ti pakasaritaan ni Rahab a napategtayo amin ken Jehova? Ania ti masursurotayo iti pammatina?

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Mapan kadi idiay langit amin a naimbag a tao? Ammuem ti kuna ti Biblia.

Dagiti Features a Makita Online

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Isuda Laeng ti Pudno a Relihion?

Imbaga kadi ni Jesus nga adu ti dalan nga agturong iti pannakaisalakan?