Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Asino ti mapan idiay langit, ken apay?

Minilion ti mangnamnama a mapan idiay langit. Imbaga ni Jesus nga agnaed sadiay dagiti matalek nga apostolna. Sakbay ti ipapatayna, inkarina a mangisagana iti lugar para kadakuada a kadua ti nailangitan nga Amana.—Basaem ti Juan 14:2.

Apay nga adda dagiti tattao a mapagungar tapno agbiag idiay langit? Ania ti aramidenda idiay? Imbaga ni Jesus kadagiti apostolna nga agbalindanto nga ar-ari ken iturayanda ti intero a daga.—Basaem ti Lucas 22:28-30; Apocalipsis 5:10.

Mapan kadi idiay langit amin a naimbag a tao?

Kaaduan a pagilian, sumagmamano laeng ti agturay. Yantangay pagungaren ni Jesus dagiti tattao nga agbiag idiay langit tapno iturayanda ti daga, namnamaentayo a sumagmamano laeng ti mapili. (Lucas 12:32) Dakamaten a mismo ti Biblia ti eksakto a bilang ti kadua ni Jesus nga agturay.—Basaem ti Apocalipsis 14:1.

Nangisagana ni Jesus iti lugar idiay langit para iti sumagmamano a pasurotna. Ammom kadi no ania ti aramidenda sadiay?

Saan laeng a dagidiay mapan idiay langit ti magunggonaan. Dagiti matalek nga iturayan ti Pagarian ni Jesus, sagrapendanto ti agnanayon a biag iti naisubli a paraiso a daga. (Juan 3:16) Dadduma nga agbiag idiay Paraiso ket naisalakan manipud pannakadadael ti agdama a dakes a sistema ti bambanag. Agbiagto sadiay ti dadduma babaen ti panagungar.—Basaem ti Salmo 37:29; Juan 5:28, 29.