Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

PASET 8

Ti Ipadpadto ti Biblia Pumaysoda

Ti Ipadpadto ti Biblia Pumaysoda

Ti Biblia saanna laeng itden ti pudno nga estoria ti napalabas, ngem ibagana met ti masanguanan. Isu nga ammotayo a ti Biblia naggapu iti Dios. Aniat’ kuna ti Biblia iti masanguanan?

Ibagana maipapan ti dakkel a gubat ti Dios. Iti daytoy a gubat, dalusan ti Dios ti daga iti amin a kinadakes, ngem salaknibanna ti ad-adipenna. Ti ari ti Dios, ni Jesu-Kristo, kitaenna a tagiragsakento dagiti adipen ti Dios ti talna, ragsak, salun-at ken biag nga agnanayon.

Maragsakantayo a mangaramidto ti Dios ti baro a paraiso ditoy daga, saan kadi? Ngem masapul nga agtignaytayo no kayattayo ti agbiag iti daytoy a paraiso. Gapuna a basaenyo ti PASET 8 ket ammuenyo ti aramidentayo, ken ti impadto ti Biblia iti masanguanan.

 

ITI DAYTOY A SEKSION

ESTORIA 114

Ti Panungpalan Amin a Kinadakes

Apay nga imbaon ti Dios ti buyotna nga idauluan ni Jesus a makigubat iti Armagedon?

ESTORIA 115

Baro a Paraiso iti Daga

Nagbiag dagiti tattao idi iti paraiso a daga, ken mapasamakto manen dayta.

ESTORIA 116

Kasano nga Agbiagtayo ti Agnanayon

Umanay kadin nga am-ammotayo laeng ni Jehova ken ni Jesus? No saan, ania pay ti masapul?