Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 109

Ni Pedro Sarungkaranna ni Cornelio

Ni Pedro Sarungkaranna ni Cornelio

DAYTA sitatakder isu ni apostol Pedro, gagayyemna dagiti adda iti likudanna. Ngem apay agrukruknoy ti lalaki ken Pedro? Rebbeng kadi nga aramidenna dayta? Ammom kadi no asino dayta?

Ti lalaki isu ni Cornelio. Maysa nga opisial iti buyot a Romano. Naibaga kenkuana nga awisenna ni Pedro idiay balayda. Kitaentayo no apay.

Dagiti paspasurot ni Jesus ti Judioda. Ngem ni Cornelio saan a Judio. Ngem inayatna ti Dios ken adu a kinaimbag ti inararamidna kadagiti tattao. Maysa a malem nagparang ti anghel kenkuana ket kunana: ‘Maay-ayo ti Dios kenka ken sungbatanna ti karkararagmo. Agbaonka ti tattao a mangala iti maysa a lalaki nga agnagan Pedro. Aggigian idiay Joppe iti balay ni Simon.’

Dagdagus, nagbaon ni Cornelio ti mangala ken Pedro. Iti sumaganad nga aldaw, adda ni Pedro idiay plastado nga atep ti balay ni Simon. Idiay pinagpanunot ti Dios a nakakita ti dakkel a lupot a napunno ti amin a kita ti an-animal. Sigun iti linteg ti Dios, narugit dagitoy a pagtaraon, ngem kuna ti timek: ‘Bumangonka, Pedro. Mangpartika ket manganka.’

‘Saan!’ kuna ni Pedro. ‘Diak pay nagsidsida ti narugit.’ Ngem ti timek kunana: ‘Dika kunaen a narugit ti dinalusanen ti Dios.’ Namitlo a napasamak daytoy, ket pinampanunot ni Pedro ti kaipapananna. Simmangpet dagiti imbaon ni Cornelio ket dinamagda ni Pedro.

Bimmaba ni Pedro tapno sabtenna ida. Inlawlawagda a maysa nga anghel ti nangibaga ken Cornelio nga awisenna ni Pedro idiay balayna. Immanamong a kumuyog ni Pedro, ket kabigatanna nagluasen ken ti gagayyemna.

Idi nakagtengen ni Pedro, simmabat ni Cornelio. Nagparintumeng ken nagruknoy iti saksaka ni Pedro, kas makitam ditoy. Ngem kuna ni Pedro: ‘Tumakderka; taoak met kas kenka.’ Wen, ipakita ti Biblia a di umiso ti agruknoy ken agdayaw iti tao. Ni laeng Jehova ti rebbeng a pagdayawantayo.

Itan nangasaban ni Pedro kadagiti nagtataripnong. Bayat nga agpalpalawag, bimmaba ti nasantuan nga espiritu ti Dios, ket ti tattao agsaodan ti nagduduma a sasao. Nagsiddaaw dagiti adalan a Judio a kimmuyog ken Pedro, ta kunada no dagiti Judio laeng ti pinaraburan ti Dios. Itan ammodan a di ibilang ti Dios dagiti tattao iti maysa a rasa a nasaysayaat wenno importante ngem iti sabali a rasa. Saan kadi a nagsayaat daytoy a laglagipentay amin?