Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 1

Ti Dios Nagparsua

Ti Dios Nagparsua

AMIN a naimbag a bambanag nga adda kadatayo naggapuda iti Dios. Inaramidna ti init a mangted lawag kadatayo no aldaw, ken ti bulan ken bitbituen a mangted lawag kadatayo iti rabii. Ken inaramid ti Dios ti daga a pagtaengantayo.

Ngem saan a dagitoy ti immuna nga inaramid ti Dios. Ammoyo kadi no aniat’ immuna? Ti Dios inaramidna nga immuna dagiti anghel. Ditay makita dagiti anghel, kas ti ditay pannakakita met ti Dios. Inaramid ti Dios dagiti anghel a kaduana idiay langit.

Ti umuna nga anghel nga inaramid ti Dios ti naisangsangayan. Nagtrabaho a kadua ti Dios ken tinulonganna a nangaramid kadagiti isuamin a nadumaduma a bambanag, agraman toy dagatayo.

Aniat’ langa ti daga idi? Idi punganay awan makapagian ditoy daga. Naabbongan amin dayta ti danum. Gapuna rinugian nga isagana ti Dios ti daga para kadatayo. Ania ti inaramidna?

Umuna pinagbalin ti Dios a sumilnag ti lawag ti init ditoy daga. Kalpasanna pinagbalinna nga adda ti rabii ken ti aldaw. Sumaruno pinataud ti Dios a rummuar ti dagdaga iti ngato dagiti dandanum ti taaw.

Idi damo awan ti nagian ti daga. Isut’ kas ti inka makita iti retrato ditoy. Awan sabsabong, kaykayo wenno an-animal. Awan pay ikan kadagiti baybay. Adu pay trabaho nga aramiden ti Dios.