1 Timoteo 3:1-16

3  Dayta a sao matalek.+ No ti asinoman a lalaki ragragpatenna ti akem a manangaywan,+ tartarigagayanna ti nasayaat nga aramid.  Ti manangaywan rebbeng ngarud nga awanan pakababalawan,+ asawa ti maymaysa a babai, natimbeng+ iti panagug-ugali, nasimbeng iti panunot,+ naurnos,+ managpadagus,+ kualipikado a mangisuro,+  saan a mammartek a mannakiapa,+ saan a manangkabil,+ no di ket nainkalintegan,+ saan a mannakiringgor,+ saan a managayat iti kuarta,+  maysa a lalaki a mangidadaulo iti bukodna a sangakabbalayan iti nasayaat a pamay-an,+ addaan iti annak nga agpaspasakup buyogen ti isuamin a kinaserioso;+  (iti kinapudnona no ti asinoman a lalaki saanna nga ammo ti mangidaulo iti bukodna a sangakabbalayan, kasanonto ti panangaywanna iti kongregasion ti Dios?)  saan a kabbaro a nakomberte a tao,+ ta amangan no agtangsit buyogen ti panagpannakkel+ ket matnag iti pannakaukom a naipatay iti Diablo.+  Mainayon pay, rebbeng met nga addaan iti nasayaat a pammaneknek manipud kadagiti tattao iti ruar,+ tapno saan a matnag iti pannakaumsi ken iti silo+ ti Diablo.  Dagiti ministerial nga adipen+ rebbeng a seriosoda met, saan a dua ti dilada, saanda nga igamer ti bagbagida iti adu nga arak, saanda a naagum iti nakusit a gunggona,+  a salsalimetmetanda ti sagrado a palimed+ ti pammati buyogen ti nadalus a konsiensia.+ 10  Kasta met, masubok koma+ nga umuna dagitoy no maipapan iti pannakaikari, kalpasanna agserbida koma kas ministro, ta siwayawayada iti pammabasol.+ 11  Rebbeng a serioso met dagiti babbai, saan a manangpardaya,+ natimbeng+ iti panagug-ugali, matalek iti amin a bambanag.+ 12  Dagiti ministerial nga adipen assawa koma ti maymaysa a babai,+ mangidadaulo iti nasayaat a pamay-an iti annak ken kadagiti bukodda a sangakabbalayan.+ 13  Ta dagiti lallaki nga agserbi iti nasayaat a pamay-an gumunggun-odda maipaay iti bagbagida iti nasayaat a takder+ ken dakkel a wayawaya nga agsao+ iti pammati mainaig ken Kristo Jesus. 14  Isursuratko kenka dagitoy a banag, nupay namnamaek ti umay kenka iti mabiit,+ 15  ngem no kas pagarigan mataktakak, tapno maammuam no kasano ti rebbeng a panagtigtignaymo iti sangakabbalayan ti Dios,+ nga isu ti kongregasion ti sibibiag a Dios, maysa nga adigi ken sadiri+ ti kinapudno. 16  Pudno unay, ti sagrado a palimed+ daytoy nadiosan a debosion maawat a naindaklan: ‘Isu naiparangarang iti lasag,+ naideklara a nalinteg iti espiritu,+ nagparang kadagiti anghel,+ naikaskasaba kadagiti nasion,+ napapati iti lubong,+ naawat idiay ngato iti kinadayag.’+

Footnotes