Marcos 14:1-72

14  Duha na lang ka adlaw antes sang paskua kag sang kapiestahan sang tinapay nga wala sing pangpakumbo. Kag ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba nagpangita sang paagi sa pagdakop sa iya sing malalangon kag sa pagpatay sa iya;  kay sulitsulit sila nga nagsiling: “Indi sa tion sang kapiestahan; basi magkinagamo ang mga tawo.”  Kag sang didto sia sa Betania sa balay ni Simon nga aruon, sang nagasaliay sia agod magkaon, nagpalapit ang isa ka babayi nga may suludlan nga alabastro nga may unod nga mahumot nga lana, nga puro nga nardo kag malahalon gid. Ginbuong niya agod mabuksan ang suludlan nga alabastro kag ginbubo ang lana sa iya ulo.  Apang may iban nga naakig kag nagsiling: “Ngaa gin-uyangan ang mahumot nga lana?  Kay ining mahumot nga lana sarang kuntani mabaligya sing kapin sa tatlo ka gatos ka denario* kag mahatag sa mga imol!” Kag naakig gid sila sa babayi.  Apang si Jesus nagsiling: “Pabay-i ninyo sia. Ngaa ginagamo ninyo sia? Naghimo sia sang maayo nga buhat sa akon.  Kay ang mga imol kaupod ninyo pirme, kag bisan san-o nga luyag ninyo makahimo kamo sang maayo sa ila, apang ako indi ninyo kaupod pirme.  Ginhimo niya ang iya masarangan; ginhaplasan na niya nga daan sing mahumot nga lana ang akon lawas para sa akon lubong.  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Bisan diin ibantala ining maayong balita sa bug-os nga kalibutan, ang ginhimo sini nga babayi isugid man bilang pagdumdom sa iya.” 10  Kag si Judas Iscariote, nga isa sa napulog-duha, nagkadto sa puno nga mga saserdote agod itugyan* sia sa ila. 11  Sang nabatian nila ini, nagkasadya sila kag nagtug-an sa paghatag sa iya sing kuarta nga pilak. Gani nagpangita sia sang mahapos nga paagi sa pagluib sa iya. 12  Sa nahauna nga adlaw sang kapiestahan sang tinapay nga wala sing pangpakumbo, sang naghalad sila sang sapat para sa paskua suno sa kinabatasan, ang iya mga disipulo nagsiling sa iya: “Diin mo luyag nga magkadto kami kag maghanda agod makakaon ka sang panihapon sa paskua?” 13  Gani ginpadala niya ang iya duha ka disipulo kag nagsiling sa ila: “Kadto kamo sa siudad, kag may masugata sa inyo nga tawo nga nagadala sang tibod sang tubig. Sunod kamo sa iya, 14  kag kon diin sia magsulod, magsiling kamo sa agalon sang panimalay, ‘Ang Manunudlo nagsiling: “Diin ang hulot sang bisita para sa akon diin makaon ako sang panihapon sa paskua upod sa akon mga disipulo?”’ 15  Kag ipakita niya sa inyo ang daku nga hulot sa ibabaw, nga nasangkapan kag nahanda; kag didto maghanda kamo para sa aton.” 16  Gani naglakat ang mga disipulo, kag nagkadto sila sa siudad kag nasapwan ang suno gid sa ginsiling niya sa ila; kag naghanda sila para sa paskua. 17  Sang sirom na nag-abot sia upod ang napulog-duha. 18  Kag samtang nagasaliay sila sa lamesa kag nagakaon, si Jesus nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang isa sa inyo, nga nagakaon upod sa akon, magaluib sa akon.” 19  Ginsubuan sila kag isa-isa nga nagsiling sa iya: “Ako bala?” 20  Nagsiling sia sa ila: “Isa sia sa napulog-duha, nga nagatum-oy upod sa akon sa pareho nga yahong. 21  Matuod, ang Anak sang tawo magataliwan, subong sang nasulat nahanungod sa iya, apang kailo ang tawo nga paagi sa iya luiban ang Anak sang tawo! Maayo pa kuntani sa sina nga tawo kon wala sia mabun-ag.” 22  Kag samtang nagapadayon sila sa pagkaon, nagkuha sia sang tinapay, nangamuyo, kag gintipiktipik ini kag ginhatag sa ila, kag nagsiling: “Kuha kamo sini, ini nagakahulugan sang akon lawas.” 23  Kag sang makakuha sang isa ka kopa, nagpasalamat sia sa Dios kag ginhatag ini sa ila, kag sila tanan nag-inom sa sini. 24  Kag nagsiling sia sa ila: “Ini nagakahulugan sang akon ‘dugo sang katipan,’ nga ibubo para sa madamo. 25  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Indi na gid ako mag-inom sang bisan ano sini nga alak tubtob sa adlaw nga magainom ako sini sing bag-o sa ginharian sang Dios.” 26  Sang ulihi, sa tapos mag-amba sang mga pagdayaw, nagkadto sila sa Bukid sang mga Olibo. 27  Kag nagsiling si Jesus sa ila: “Tanan kamo masandad, bangod nasulat na, ‘Lab-on ko ang manugbantay, kag ang mga karnero magaalaplaag.’ 28  Apang sa tapos ako mabanhaw, mauna ako sa inyo sa Galilea.” 29  Nagsiling si Pedro sa iya: “Bisan pa ang tanan masandad, apang ako indi.” 30  Gani si Jesus nagsiling sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Karon, sini gid nga gab-i, sa wala pa makapamalo ang manok sing duha ka beses, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.” 31  Apang nag-insister gid sia: “Bisan mapatay pa ako kaupod mo, indi ko gid ikaw pag-ipanghiwala.” Amo man sini ang ginsiling sang tanan nga iban pa. 32  Nian nag-abot sila sa duog nga ginatawag Getsemane, kag nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Lingkod kamo diri samtang nagapangamuyo ako.” 33  Kag gin-upod niya si Pedro kag si Santiago kag si Juan, kag nalisdan gid sia kag nalisang. 34  Kag nagsiling sia sa ila: “Ang akon kalag nagakasubo sing tuman, nga daw mapatay ako. Pabilin kamo diri kag padayon nga magbantay.” 35  Kag sang nakakadto sia sa uluunhan, naghapa sia sa duta kag nagpangamuyo nga kon mahimo, paligaron sa iya ang oras. 36  Kag nagsiling sia: “Abba,* Amay, ang tanan nga butang posible sa imo; kuhaa sa akon ini nga kopa. Apang, indi suno sa luyag ko, kundi suno sa luyag mo.” 37  Kag nagbalik sia kag nakita sila nga nagakatulog, kag nagsiling sia kay Pedro: “Simon, nagakatulog ka bala? Wala ka bala sang kusog sa pagbantay sing padayon sing isa lang ka oras? 38  Magpadayon kamo sa pagbantay kag sa pagpangamuyo, agod indi kamo masulay. Sa pagkamatuod, ang espiritu handa, apang ang unod maluya.” 39  Kag naglakat sia liwat kag nagpangamuyo, nga ginasiling ang amo gihapon nga butang. 40  Kag nagbalik sia liwat kag nakita sila nga nagakatulog, kay mabug-at ang ila mga mata, gani indi sila makahibalo kon ano ang isabat sa iya. 41  Kag nagbalik sia sa ikatlo nga tion kag nagsiling sa ila: “Sa tion nga subong sini nagakatulog kamo kag nagapahuway! Tuman na! Nag-abot na ang oras! Yari karon! Ang Anak sang tawo ginatugyan* sa mga kamot sang mga makasasala. 42  Tindog kamo, malakat kita. Yari karon! Nagapalapit na ang magaluib sa akon.” 43  Sa gilayon, sang nagahambal pa sia, si Judas, nga isa sa napulog-duha, nag-abot kag upod niya ang kadam-an nga may mga espada kag mga inuglampos gikan sa puno nga mga saserdote kag mga escriba kag mga tigulang nga lalaki. 44  Karon ang nagluib sa iya naghatag sa ila sang tanda nga ginkasugtan, nga nagasiling: “Kon sin-o ang akon halukan, amo ina sia; dakpa sia kag dalha nga ginaguardiahan sing maayo.” 45  Nagdiretso sia kag nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Rabbi!” kag naghalok sia sa iya. 46  Gani gin-uyatan nila sia kag gindakop. 47  Apang, ang isa sa mga nagatindog sa malapit naggabot sang iya espada kag ginlabo ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya dulunggan. 48  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Nagkari bala kamo nga may mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon subong nga isa ka kawatan? 49  Adlaw-adlaw kaupod ninyo ako sa templo nga nagapanudlo, apang wala ninyo ako gindakop. Apang, amo sini agod matuman ang Kasulatan.” 50  Kag sila tanan nagbiya sa iya kag nagpalagyo. 51  Apang may isa ka pamatan-on nga lalaki nga nagsunod sa iya, nga may sampaw nga panapton nga pino nga lino sa iya lawas; kag dakpon kuntani nila sia, 52  apang ginbayaan niya ang iya panapton nga lino kag nagpalagyo nga naubahan. 53  Gindala nila si Jesus sa mataas nga saserdote, kag nagtipon ang tanan nga puno nga mga saserdote kag mga tigulang nga lalaki kag mga escriba. 54  Apang si Pedro nagsunod sa iya sa malayo tubtob sa luwang sang mataas nga saserdote; kag naglingkod sia kaupod sa mga alagad sa balay kag nagpainit-init sa kalayo. 55  Sa sini nga tion ang puno nga mga saserdote kag ang bug-os nga Sanhedrin* nagpangita sang saksi batok kay Jesus agod mapapatay sia, apang wala sila sing nakita. 56  Madamo gid ang nagsaksi sing binutig batok sa iya, apang ang ila panaksi wala nagsinanto. 57  Kag may iban pa nga nagtindog kag nagsaksi sing binutig batok sa iya, nga nagasiling: 58  “Nabatian namon sia nga nagasiling, ‘Gub-on ko ini nga templo nga ginhimo sang mga kamot kag sa tatlo ka adlaw patindugon ko ang isa naman nga indi ginhimo sang mga kamot.’” 59  Apang bisan sa sini wala gihapon nagsinanto ang ila panaksi. 60  Sang ulihi ang mataas nga saserdote nagtindog sa tunga nila kag nagpamangkot kay Jesus: “Wala ka bala sing isabat? Ano ang ginasaksi nila batok sa imo?” 61  Apang naghipos lang sia kag wala gid magsabat. Sa liwat ang mataas nga saserdote nagpamangkot sa iya: “Ikaw bala ang Cristo nga Anak sang Isa nga Dalayawon?” 62  Si Jesus nagsiling: “Huo, ako; kag makita ninyo ang Anak sang tawo nga nagalingkod sa tuo sang Gamhanan kag nagakari upod sa mga panganod sang langit.” 63  Kag gingisi sang mataas nga saserdote ang iya mga panapton kag nagsiling: “Kinahanglan pa bala naton ang mga saksi? 64  Nabatian ninyo ang pagpasipala. Ano sa banta ninyo?” Tanan sila nagpamatbat sa iya nga takus sa kamatayon. 65  Kag ang iban nagdupla sa iya kag nagtabon sang iya nawong kag nagsumbag sa iya kag nagsiling: “Kon ikaw isa ka manalagna, isugid sa amon kon sin-o ang nagsakit sa imo.” Kag ang mga alagad sa hukmanan nagtampa sa iya kag nagdala sa iya. 66  Sang si Pedro didto sa idalom sa luwang, nagpalapit ang isa sa mga alagad nga babayi sang mataas nga saserdote, 67  kag sang nakita niya si Pedro nga nagapainit-init, ginhimutaran niya sia kag nagsiling: “Ikaw man kaupod sang Nazaretnon, nga si Jesus.” 68  Apang ginpanghiwala niya ini, nga nagasiling: “Wala ako makakilala sa iya kag wala ako makahangop sang imo ginasiling,” kag naggua sia pakadto sa hulot sa gawang. 69  Sang nakita sia didto sang alagad nga babayi, nagsiling sia liwat sa mga nagatindog sa malapit: “Isa sia sa ila.” 70  Ginpanghiwala niya ini liwat. Kag dugaydugay ang mga nagatindog sa malapit nagsiling man kay Pedro: “Pat-od gid nga ikaw isa man sa ila, kay sa pagkamatuod ikaw taga-Galilea.” 71  Apang nagpanuloy sia kag nagpanumpa: “Indi ko kilala ining tawo nga inyo ginasiling.” 72  Kag gilayon nga nagpamalo ang manok sa ikaduha nga tion; kag nadumduman ni Pedro ang pinamulong nga ginhambal ni Jesus sa iya: “Sa wala pa makapamalo ang manok sing duha ka beses, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.” Kag nahanusbo sia kag naghilibion.

Footnote

Mar 14:5 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.
Mar 14:10 * Ukon, “luiban.”
Mar 14:36 * Aramaiko nga tinaga nga nagakahulugan “ang amay,” ukon, “O Amay.”
Mar 14:41 * Ukon, “ginaluiban.”
Mar 14:55 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.