Marcos 1:1-45

1  Ang panugod sang maayong balita tuhoy kay Jesucristo:  Subong sang ginsulat ni Isaias nga manalagna: “(Yari karon! Ginapadala ko sing una sa imo ang akon mensahero, nga magahanda sang imo dalan;)  pamatii ninyo! may nagasinggit sa kahanayakan, ‘Ihanda ninyo ang dalan ni Jehova, tadlunga ang iya mga banas,’”  nag-abot si Juan nga manugbawtismo sa kahanayakan, nga nagabantala sang bawtismo subong simbulo sang paghinulsol para sa kapatawaran sang mga sala.  Gani ang bug-os nga teritoryo sang Judea kag ang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem nagkadto sa iya, kag ginbawtismuhan niya sila sa Suba Jordan, nga ginatu-ad sing dayag ang ila mga sala.  Si Juan napanaptan sing balahibo sang kamelyo kag may wagkus nga panit sa iya hawak, kag nagakaon sang mga apan kag dugos halin sa talon.  Kag sia nagbantala, nga nagasiling: “Sunod sa akon may isa nga magakari nga mas gamhanan sangsa akon; indi ako takus sa pagduko kag sa paghubad sa mga higot sang iya mga sandalyas.  Nagbawtismo ako sa inyo sa tubig, apang sia magabawtismo sa inyo sa balaan nga espiritu.”  Sa sadtong mga adlaw si Jesus nag-abot gikan sa Nazaret sang Galilea kag ginbawtismuhan ni Juan sa Jordan. 10  Kag sa gilayon pagbutwa niya sa tubig nakita niya nga nabuksan ang langit, kag ang espiritu nga nagkunsad sa iya kaangay sa salampati; 11  kag may tingog gikan sa langit: “Ikaw ang akon Anak, ang hinigugma; ginakahamut-an ko ikaw.” 12  Kag sa gilayon ginpahulag sia sang espiritu nga magkadto sa kahanayakan. 13  Gani nagpabilin sia sa kahanayakan sing kap-atan ka adlaw upod sa mga sapat nga talunon, kag ginsulay sia ni Satanas, apang ang mga anghel nag-alagad sa iya. 14  Sang gindakop na si Juan, nagkadto si Jesus sa Galilea, nga nagabantala sang maayong balita sang Dios 15  kag nagasiling: “Nag-abot na ang gintalana nga tion, kag malapit na ang ginharian sang Dios. Maghinulsol kamo, kag magtuo sa maayong balita.” 16  Samtang nagalakat sia sa higad sang dagat sang Galilea,* nakita niya si Simon kag si Andres nga utod ni Simon nga nagaladlad sang ila mga pukot sa dagat, kay mga mangingisda sila. 17  Nian nagsiling si Jesus sa ila: “Magsunod kamo sa akon, kag himuon ko kamo nga mga mangingisda sing mga tawo.” 18  Kag ginbayaan nila gilayon ang ila mga pukot kag nagsunod sa iya. 19  Kag sang nagpadayon sia sa paglakat sa uluunhan nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo kag si Juan nga iya utod, nga yara sa ila sakayan nga nagapuna sang ila mga pukot; 20  kag gintawag niya sila gilayon. Gani ginbiyaan nila sa sakayan ang ila amay nga si Zebedeo upod sa ginsuhulan nga mga tinawo kag nagsunod sa iya. 21  Kag nagpadulong sila sa Capernaum. Sa gilayon sa adlaw nga inugpahuway nagsulod sia sa sinagoga* kag nagpanudlo. 22  Kag nahayanghag sila sa iya paagi sang pagpanudlo, kay nagapanudlo sia sa ila subong sang isa nga may awtoridad, kag indi subong sang mga escriba. 23  Sa amo man nga tion yara sa ila sinagoga ang isa ka tawo nga ginagamhan sang di-matinlo nga espiritu, kag sia nagsinggit, 24  nga nagasiling: “Ano ang labot namon sa imo, Jesus nga Nazaretnon? Nagkari ka bala agod laglagon kami? Nakahibalo gid ako kon sin-o ka, ang Isa nga Balaan sang Dios.” 25  Apang ginsaway ini ni Jesus, nga nagasiling: “Maghipos ka, kag maggua sa iya!” 26  Sa tapos nga ginpakombulsion sia sang di-matinlo nga espiritu, nagsinggit ini sing mabaskog kag naggua sa iya. 27  Kag ang tanan nga tawo nahalawhaw gid kag naghambalanay, nga nagasiling: “Ano ini? Isa ka bag-o nga panudlo! May awtoridad nga ginamanduan niya bisan ang di-matinlo nga mga espiritu, kag ginatuman nila sia.” 28  Gani ang balita tuhoy sa iya gilayon nga naglapnag sa tanan nga direksion sa bug-os nga kadutaan sa palibot sang Galilea. 29  Kag sa gilayon naggua sila sa sinagoga kag nagkadto sa puluy-an ni Simon kag ni Andres kaupod si Santiago kag si Juan. 30  Karon ang ugangan nga babayi ni Simon nagahigda nga may hilanat, kag gilayon nga ginsugiran nila sia tuhoy sa iya. 31  Ginpalapitan niya sia kag gin-uyatan sa kamot kag ginpabangon; kag nadula ang iya hilanat, kag nag-alagad sia sa ila. 32  Sang sirom na, sang nakatunod na ang adlaw, gindala sang mga tawo sa iya ang tanan nga nagamasakit kag ang mga ginsudlan sang demonyo; 33  kag ang bug-os nga siudad nagtipon sa ganhaan mismo. 34  Gani gin-ayo niya ang madamo nga tawo nga may nagkalainlain nga balatian, kag gintabog niya ang madamo nga demonyo, apang wala niya gintugutan nga maghambal ang mga demonyo, bangod nakahibalo sila nga sia amo ang Cristo. 35  Kag sang kaagahon, samtang madulom pa, nagbangon sia kag naggua kag nagkadto sa isa ka baw-ing nga duog, kag didto nangamuyo sia. 36  Apang, ginpangita sia ni Simon kag sang iya mga kaupod 37  kag nakita nila sia, kag nagsiling sila sa iya: “Ang tanan nagapangita sa imo.” 38  Apang nagsiling sia sa ila: “Makadto kita sa iban nga duog, sa malapit nga mga banwa, agod makabantala man ako didto, kay sa sini nga katuyuan nagkari ako.” 39  Kag naglakat sia, nga nagabantala sa ila mga sinagoga sa bug-os nga Galilea kag nagatabog sang mga demonyo. 40  May nagpalapit man sa iya nga isa ka aruon, nga nagluhod kag nagpakiluoy sa iya, nga nagasiling: “Kon luyag mo gid, matinluan mo ako.” 41  Bangod sini napahulag sia sang kaluoy, kag gin-untay niya ang iya kamot kag gintandog sia, kag nagsiling sa iya: “Luyag ko. Mangin matinlo ka.” 42  Kag gilayon nga nadula ang iya aro, kag nangin matinlo sia. 43  Dugang pa, gintugunan gid niya sia kag gilayon nga ginpalakat sia, 44  kag nagsiling sa iya: “Pat-ura nga indi mo ini pag-isugid bisan kay sin-o, apang maglakat ka kag magpakita sa saserdote kag maghalad sang mga butang nga ginsugo ni Moises tungod sa imo pag-ayo, bilang pamatuod sa ila.” 45  Apang sang nakalakat na, ginsugid ini sang tawo sa madamo kag ginpalapnag ang natabo, amo nga indi na makasulod si Jesus sing dayag sa siudad, kundi nagpabilin sia sa gua sa baw-ing nga mga duog. Apang, ang mga tawo gikan sa nagkalainlain nga duog padayon gihapon nga nagakadto sa iya.

Footnote

Mar 1:16 * Tan-awa ang nota sa Mat 4:18.
Mar 1:21 * Tan-awa ang nota sa Mat 4:23.